Promo sadržaj

Komentari 0

Pravila nagradne igre Mozaik knjiga

Pravila nagradne igre Mozaik knjiga

"Zimski zgoditak", "Nagrada za najbolje naručitelje", "20. velika nagradna igra"

Temeljem članka 69. stavak 5. Zakona o igrama na sreću (NN87/09) i sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara (NN8/10), Mozaik knjiga d.o.o. za nakladničku djelatnost, Zagreb, Karlovačka cesta 24 A, MB: 3741672; OIB 57010186553 (u daljnjem tekstu: Priređivač) utvrđuje sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Članak 1.

Ovim se pravilima uređuje cjelovit postupak organiziranja nagradne igre, uvjeti i način sudjelovanja u nagradnoj igri koju priređuje Mozaik knjiga d.o.o., pod nazivom “Zimski zgoditak“.

Članak 2.

Nagradna igra traje od 1. siječnja 2022. do 31. ožujka 2022. godine (uključujući oba datuma).

Sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara, pravilnik nagradne igre bit će objavljen na internetskim stranicama Mozaika knjiga.

Poštom ili elektroničkim putem poslani prijavni dokumenti za sudjelovanje u nagradnoj igri, u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača, sadrže popis nagrada i relevantne dijelove pravila nagradne igre, na način iz kojeg je razvidno da se radi o nagradnoj igri te da nitko nije dobitnik bilo koje nagrade iz nagradnog fonda sve dok on ne bude izvučen sukladno ovim pravilima.

Članak 3.

Obveze sudionika nagradne igre, odnosno pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske, ako za vrijeme trajanja nagradne igre:

pošalju Priređivaču pravilno i u potpunosti popunjene prijavne dokumente za sudjelovanje u nagradnoj igri, zaprimljene u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača, u primljenoj adresiranoj povratnoj omotnici s odgovorom DA, poštom ili osobno donošenjem povratne omotnice u Službu za kupce Priređivača u roku od 7 dana od primitka posebne ponude proizvoda Priređivača, i time naruče proizvod koji se nudi u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača ili

pošalju Priređivaču pravilno i u potpunosti popunjene prijavne dokumente za sudjelovanje u nagradnoj igri, zaprimljene u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača, u primljenoj adresiranoj povratnoj omotnici, poštom ili osobno donošenjem povratne omotnice u Službu za kupce Priređivača u roku od 7 dana od primitka posebne ponude proizvoda Priređivača, i time naruče proizvod koji se nudi u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača ili

prijave Priređivaču putem putem telefona (uključujući dolazne i odlazne pozive), interneta ili elektroničke pošte podatke potrebne za sudjelovanje u nagradnoj igri, zaprimljene u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača u roku od 7 dana od primitka posebne ponude Priređivača, i time naruče proizvod koji se nudi u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača.

Odgovori koji ne budu poslani ili prijavljeni u skladu s uputama neće biti uvršteni u završno izvlačenje nagrada.

Sudionici koji pošalju Priređivaču prijavne dokumente u povratnoj omotnici s odgovorom DA time naručuju proizvod koji se nudi u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača.

Primatelji posebnih ponuda određuju se na temelju njihova prethodnog interesa za pojedine proizvode koji se nude putem ponude Priređivača i/ili interesa za sudjelovanje u nagradnoj igri, a sukladno poslovnoj praksi i know-howu Mozaika knjiga.

Priprema za završno izvlačenje nagradnog fonda odvija se u tri kruga.

Prvi krug čini selekcija primatelja svake pojedine promotivne ponude, drugi krug se definira dodjelom dokumenata za sudjelovanje, a treći krug čini obrada i priprema svih primljenih prijavnih materijala za završno izvlačenje nagrada iz nagradnog fonda.

Slijedom navedenog, svi primatelji promotivnih ponuda Priređivača sudjeluju u prvom i drugom krugu nagradne igre, a u trećem sudjeluju primatelji koji su na pojedinačnu ponudu odgovorili u skladu s uvjetima navedenima u ovom članku.

Rok za primitak prijavnih dokumenata za sudjelovanje u nagradnoj igri na adresu Priređivača računa se od dana slanja posebnih ponuda proizvoda Priređivača uvećano za četiri dana potrebna za primitak i četiri dana potrebna za primitak povratnih odgovora na adresu Priređivača sukladno pravilima o dostavi Hrvatske pošte.

Zaposlenici Priređivača i njihovi bliski srodnici, kao i vanjski suradnici koji su sudjelovali u realizaciji nagradne igre ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri.

Osobe mlađe od 18 godina nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri.

Članak 4.

Promotivni materijali koji se šalju primateljima mogu se sastojati od sljedećih dokumenata:

pisma koje sadrži detaljan opis pravila i tijeka nagradne igre, opis proizvoda u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača, objašnjenje kako se proizvod može naručiti, cijenu i način plaćanja, pogodnosti vezane uz narudžbu proizvoda.

dokumenta za sudjelovanje koji primatelj treba poslati Priređivaču kako bi sudjelovao u nagradnoj igri,

službenog popisa nagrada te sažetka pravila nagradne igre,

elementa kojim se potvrđuje sudjelovanje u nagradnoj igri,

brošure o proizvodu u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača

povratne omotnice s odgovorom DA na kojoj je jasno naznačeno da slanje navedene omotnice podrazumijeva narudžbu proizvoda u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača

povratne omotnice za odgovor gdje ovisno o načinu popunjavanja dokumenta za sudjelovanje primatelj naručuje proizvod u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača

promotivnog oglasa (banneri)

internetske stranice koja sadrži službeni opis pravila i tijeka nagradne igre

ostalih promotivnih materijala koji se prilažu u informativne ili promidžbene svrhe

Primatelji pojedine posebne ponude zaprimaju identične promotivne materijale. Izgled pojedinih elemenata promocije, sadržanih u promotivnim materijalima, ne utječe na mogućnost sudjelovanja u nagradnoj igri i koristi se isključivo u marketinške svrhe. Priređivač isključuje bilo kakvu povezanost promotivnih materijala ove nagradne igre s igrama na sreću (npr. kartaške igre i dr.).

Krajnji rok za primitak prijavnih dokumenata za sudjelovanje u nagradnoj igri je 31. ožujak 2022. godine.

Članak 5.

Prijavni dokumenti za sudjelovanje u nagradnoj igri zaprimljeni od strane Priređivača u adresiranim povratnim omotnicama obrađuju se, slažu i pohranjuju ovisno o datumu primitka, na dnevnoj osnovi na skladištu Priređivača, dok se telefonskim i elektroničkim putem zaprimljeni podaci za sudjelovanje u nagradnoj igri obrađuju u Službi za kupce u sjedištu Priređivača.

Svi zaprimljeni prijavni dokumenti za sudjelovanje u nagradnoj igri pohranjuju se na sigurnome mjestu do dana izvlačenja nagrade. Informacija o točnom datumu kada je sudionik poslao prijavne dokumente ili se telefonski prijavio za sudjelovanje u nagradnoj igri pohranjuje se u računalnom programu.

Članak 6.

Nagrada se izvlači putem računala, a dobitnik će o osvajanju nagrade biti obaviješten pisanim putem u roku 8 dana od dana izvlačenja.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliki broj nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nagrade koje nisu podijeljene, odnosno koje nisu preuzete u skladu s ovim Pravilima, i u skladu s Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara, bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom bit će uplaćena u korist državnog proračuna.

Dobitnik nagrade ima pravo preuzeti osvojenu nagradu u roku 30 dana od dana primitka pismene obavijesti o osvojenoj nagradi, a ukoliko propusti taj rok, postupit će se sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara.

Na pisani zahtjev Priređivač se obvezuje dostaviti podatke o dobitniku onim sudionicima nagradne igre koji uz zahtjev prilože frankiranu povratnu omotnicu.

Članak 7.

Javno izvlačenje dobitnika nagradne igre održat će se 8. travnja 2022. u sjedištu Priređivača, Karlovačka cesta 24 A, 10 020 Zagreb, u prisutnosti tročlane komisije koju određuje direktor, a koja će pratiti izvlačenje i ispravnost postupka izvlačenja.

O izvlačenju se vodi zapisnik prema članku 12. stavak 3 Pravilnika o priređivanju nagradnih igara, a zapisnik će se dostaviti Ministarstvu financija u roku 8 dana od dana izvlačenja.

Članak 8.

Priređivač s najvećom pozornošću vodi računa da prijavni dokumenti za sudjelovanje u nagradnoj igri pristignu na adresu Priređivača te da su uključeni u izvlačenje. Ako unatoč svim tim nastojanjima prijavni dokumenti za sudjelovanje u nagradnoj igri ne stignu do Priređivača i nisu uključeni u izvlačenje, Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost. Osim toga, Priređivač ne preuzima  odgovornost ni za kakve nedostatke u funkcioniranju ili stanju nagrada.

Činom preuzimanja nagrade, odnosno potpisivanjem ugovora o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku.

Članak 9.

Nagradni fond u ukupnoj vrijednosti od 10.000,00 kn sastoji se od jedne nagrade:

10.000,00 kn na potrošačkoj kartici izdanoj od strane PBZ Carda 

Nagrada nije zamjenjiva za protuvrijednost u novcu.

Članak 10.

Dobitnik nagrade treba pružiti sljedeće dokumente i izjave:

dobitnik izjavljuje da nije djelatnik Priređivača, da nije sudjelovao u realizaciji nagradne igre kao vanjski suradnik te da nije bliski srodnik radnika Priređivača ni vanjskog suradnika u realizaciji nagradne igre.

osobne dokumente kojima se na nedvojben način dokazuje dobitnikov identitet, nužan za uručenje i preuzimanje nagrade.

pristanak da Mozaik knjiga d.o.o. koristi njegove osobne podatke, ime, prezime, adresu i fotografiju, i njihov tiskani, zvučni, slikovni i/ili video materijal u svrhu oglašavanja i reklamiranja, bez obveze na naknadu.

Članak 11.

Priređivač će prikupljati i obrađivati osobne podatke sudionika navedene u prijavnim dokumentima za sudjelovanje u nagradnoj igri. Davanje podataka je dobrovoljno. Svoju privolu Priređivaču za prikupljanje, obradu i korištenje u marketinške svrhe danih osobnih podataka sukladno ovim Pravilima sudionici potvrđuju slanjem prijavnih dokumenata za sudjelovanje u nagradnoj igri, njihovim popunjavanjem putem internet aplikacije, prosljeđivanjem telefonskom operateru ili drugim načinom, čime ujedno i prihvaćaju uvjete ovih Pravila. Osobni podaci sudionika dostavljat će se Ministarstvu financija sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara i drugim korisnicima radi obrade podataka te u svrhu marketinških aktivnosti, za što korisnik daje privolu.

Ako sudionik ne želi da se njegovi osobni podaci s prijavnih dokumenata za sudjelovanje u nagradnoj igri koriste u buduće marketinške svrhe, može u bilo koje doba poslati dopis na sjedište Priređivača, temeljem čega će se njegovi osobni podaci izuzeti iz daljnjeg korištenja u takve svrhe ili kontaktirati Službu za kupce Priređivača i usmenim nalogom zatražiti izuzimanje njegovih osobnih podataka od korištenja u marketinške svrhe. Ako dođe do promjene osobnih podataka sudionika nagradne igre koji žele primati obavijesti o budućim marketinškim aktivnostima, dovoljno je prijaviti promjenu telefonskim putem ili poslati dopis s promijenjenim podacima na adresu Priređivača.

Članak 12.

Bilo kakva pitanja vezana uz nagradnu igru mogu se uputiti Službi za kupce Priređivača na telefonski broj: 01/ 6053 988.

Članak 13.

U slučaju više sile ili nepredviđenih okolnosti Priređivač zadržava pravo prekida nagradne igre, o čemu će sudionici biti obaviješteni na internetskim stranicama Mozaika knjiga..

Članak 14.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici prihvaćaju prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora sudionici nagradne igre  i Priređivač utvrđuju nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.

KLASA: UP/I-460-02/21-01/551

URBROJ: 513-07-21-01-21-2

Zagreb, 07.prosinac 2021.

 

 

 

Temeljem članka 69. stavak 5. Zakona o igrama na sreću (NN87/09) i sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara (NN8/10), Mozaik knjiga d.o.o. za nakladničku djelatnost, Zagreb, Karlovačka cesta 24 A, MB: 3741672; OIB 57010186553 (u daljnjem tekstu: Priređivač) utvrđuje sljedeća:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Članak 1.

Ovim se pravilima uređuje cjelovit postupak organiziranja nagradne igre, uvjeti i način sudjelovanja u nagradnoj igri koju priređuje Mozaik knjiga d.o.o., pod nazivom “Nagrada za najbolje naručitelje“.

Članak 2.

Nagradna igra traje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022.godine (uključujući oba datuma).

Sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara, pravilnik nagradne igre bit će objavljen na internetskim stranicama Mozaika knjiga.

Poštom ili elektroničkim putem poslani prijavni dokumenti za sudjelovanje u nagradnoj igri, u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača, sadrže popis nagrada i relevantne dijelove pravila nagradne igre, na način iz kojeg je razvidno da se radi o nagradnoj igri te da nitko nije dobitnik bilo koje nagrade iz nagradnog fonda sve dok on ne bude izvučen sukladno ovim pravilima.

Članak 3.

Obveze sudionika nagradne igre, odnosno pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske, ako za vrijeme trajanja nagradne igre:

pošalju Priređivaču pravilno i u potpunosti popunjene prijavne dokumente za sudjelovanje u nagradnoj igri, zaprimljene u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača, u primljenoj adresiranoj povratnoj omotnici, poštom ili osobno donošenjem povratne omotnice u Službu za kupce Priređivača, i naruče 2 ili više proizvoda koji se nude u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača.

pošalju Priređivaču putem telefona (uključujući dolazne i odlazne pozive), interneta ili elektroničke pošte pravilno i u potpunosti popunjene prijavne dokumente za sudjelovanje u nagradnoj igri, zaprimljene u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača i naruče 2 ili više proizvoda koji se nude u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača

Odgovori koji ne budu poslani ili prijavljeni u skladu s uputama neće biti uvršteni u završno izvlačenje nagrada.

Sudionici koji pošalju Priređivaču prijavne dokumente u povratnoj omotnici s odgovorom DA time naručuju proizvod koji se nudi u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača.

Primatelji posebnih ponuda određuju se na temelju njihova prethodnog interesa za pojedine proizvode koji se nude putem ponude Priređivača i/ili interesa za sudjelovanje u nagradnoj igri, a sukladno poslovnoj praksi i know-howu Mozaika knjiga.

Priprema za završno izvlačenje nagradnog fonda odvija se u tri kruga.

Prvi krug čini selekcija primatelja svake pojedine promotivne ponude, drugi krug se definira dodjelom dokumenata za sudjelovanje, a treći krug čini obrada i priprema svih primljenih prijavnih materijala za završno izvlačenje nagrada iz nagradnog fonda.

Slijedom navedenog, svi primatelji promotivnih ponuda Priređivača sudjeluju u prvom i drugom krugu nagradne igre, a u trećem sudjeluju primatelji koji su na pojedinačnu ponudu odgovorili u skladu s uvjetima navedenima u ovom članku.

Rok za primitak prijavnih dokumenata za sudjelovanje u nagradnoj igri na adresu Priređivača računa se od dana slanja posebnih ponuda proizvoda Priređivača uvećano za četiri dana potrebna za primitak i četiri dana potrebna za primitak povratnih odgovora na adresu Priređivača sukladno pravilima o dostavi Hrvatske pošte.

Zaposlenici Priređivača i njihovi bliski srodnici, kao i vanjski suradnici koji su sudjelovali u realizaciji nagradne igre ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri.

Osobe mlađe od 18 godina nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri.

Članak 4.

Promotivni materijali koji se šalju primateljima mogu se sastojati od sljedećih dokumenata:

pisma koje sadrži detaljan opis pravila i tijeka nagradne igre, opis proizvoda u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača, objašnjenje kako se proizvod može naručiti, cijenu i način plaćanja, pogodnosti vezane uz narudžbu proizvoda

dokumenta za sudjelovanje koji primatelj treba poslati Priređivaču kako bi sudjelovao u nagradnoj igri,

službenog popisa nagrada te sažetka pravila nagradne igre.

elementa kojim se potvrđuje sudjelovanje u nagradnoj igri,

brošure o proizvodu u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača

povratne omotnice s odgovorom DA na kojoj je jasno naznačeno da slanje navedene omotnice podrazumijeva narudžbu proizvoda u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača

povratne omotnice za odgovor gdje ovisno o načinu popunjavanja dokumenta za sudjelovanje primatelj naručuje proizvod u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača

promotivnog oglasa (banneri)

internetske stranice koja sadrži službeni opis pravila i tijeka nagradne igre

ostalih promotivnih materijala koji se prilažu u informativne ili promidžbene svrhe

Primatelji pojedine posebne ponude zaprimaju identične promotivne materijale. Izgled pojedinih elemenata promocije, sadržanih u promotivnim materijalima, ne utječe na mogućnost sudjelovanja u nagradnoj igri i koristi se isključivo u marketinške svrhe. Priređivač isključuje bilo kakvu povezanost promotivnih materijala ove nagradne igre s igrama na sreću (npr. kartaške igre i dr.).

Poštom i elektroničkim putem poslani prijavni dokumenti za sudjelovanje u nagradnoj igri, u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača sadrže popis nagrada i relevantne dijelove pravila nagradne igre.

Krajnji rok za primitak prijavnih dokumenata za sudjelovanje u nagradnoj igri je 31. prosinca 2022. godine.

Članak 5.

Prijavni dokumenti za sudjelovanje u nagradnoj igri zaprimljeni od strane Priređivača u adresiranim povratnim omotnicama obrađuju se, slažu i pohranjuju ovisno o datumu primitka, na dnevnoj osnovi na skladištu Priređivača, dok se telefonskim i elektroničkim putem zaprimljeni podaci za sudjelovanje u nagradnoj igri obrađuju u Službi za kupce u sjedištu Priređivača.

Svi zaprimljeni prijavni dokumenti za sudjelovanje u nagradnoj igri pohranjuju se na sigurnome mjestu do dana izvlačenja nagrade. Informacija o točnom datumu kada je sudionik poslao prijavne dokumente ili se telefonski prijavio za sudjelovanje u nagradnoj igri pohranjuje se u računalnom programu.

Članak 6.

Nagrada se izvlači putem računala, a dobitnik će o osvajanju nagrade biti obaviješten pisanim putem u roku 8 dana od dana izvlačenja.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliki broj nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nagrade koje nisu podijeljene, odnosno koje nisu preuzete u skladu s ovim Pravilima, i u skladu s Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara, bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom bit će uplaćena u korist državnog proračuna.

Dobitnik nagrade ima pravo preuzeti osvojenu nagradu u roku 30 dana od dana primitka pismene obavijesti o osvojenoj nagradi, a ukoliko propusti taj rok, postupit će se sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara.

Na pisani zahtjev Priređivač se obvezuje dostaviti podatke o dobitniku onim sudionicima nagradne igre koji uz zahtjev prilože frankiranu povratnu omotnicu.

Članak 7.

Javno izvlačenje dobitnika nagradne igre održat će se 13. siječnja 2023. u sjedištu Priređivača, Karlovačka cesta 24 A, 10 020 Zagreb, u prisutnosti tročlane komisije koju određuje direktor, a koja će pratiti izvlačenje i ispravnost postupka izvlačenja.

O izvlačenju se vodi zapisnik prema članku 12. stavak 3 Pravilnika o priređivanju nagradnih igara, a zapisnik će se dostaviti Ministarstvu financija u roku 8 dana od dana izvlačenja.

Članak 8.

Priređivač s najvećom pozornošću vodi računa da prijavni dokumenti za sudjelovanje u nagradnoj igri pristignu na adresu Priređivača te da su uključeni u izvlačenje. Ako unatoč svim tim nastojanjima prijavni dokumenti za sudjelovanje u nagradnoj igri ne stignu do Priređivača i nisu uključeni u izvlačenje, Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost. Osim toga, Priređivač ne preuzima  odgovornost ni za kakve nedostatke u funkcioniranju ili stanju nagrada.

Činom preuzimanja nagrade, odnosno potpisivanjem ugovora o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku.

Članak 9.

Nagradni fond u ukupnoj vrijednosti od 10.000,00 kn sastoji se od jedne nagrade:

10.000,00 kn na potrošačkoj kartici izdanoj od strane PBZ Carda.

Nagrada nije zamjenjiva za protuvrijednost u novcu.

Članak 10.

Dobitnik nagrade treba pružiti sljedeće dokumente i izjave:

dobitnik izjavljuje da nije djelatnik Priređivača, da nije sudjelovao u realizaciji nagradne igre kao vanjski suradnik te da nije bliski srodnik radnika Priređivača ni vanjskog suradnika u realizaciji nagradne igre.

osobne dokumente kojima se na nedvojben način dokazuje dobitnikov identitet, nužan za uručenje i preuzimanje nagrade.

pristanak da Mozaik knjiga d.o.o. koristi njegove osobne podatke, ime, prezime, adresu i fotografiju, i njihov tiskani, zvučni, slikovni i/ili video materijal u svrhu oglašavanja i reklamiranja, bez obveze na naknadu.

Članak 11.

Priređivač će prikupljati i obrađivati osobne podatke sudionika navedene u prijavnim dokumentima za sudjelovanje u nagradnoj igri. Davanje podataka je dobrovoljno. Svoju privolu Priređivaču za prikupljanje, obradu i korištenje u marketinške svrhe danih osobnih podataka sukladno ovim Pravilima sudionici potvrđuju slanjem prijavnih dokumenata za sudjelovanje u nagradnoj igri, njihovim popunjavanjem putem internet aplikacije, prosljeđivanjem telefonskom operateru ili drugim načinom, čime ujedno i prihvaćaju uvjete ovih Pravila. Osobni podaci sudionika dostavljat će se Ministarstvu financija sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara i drugim korisnicima radi obrade podataka te u svrhu marketinških aktivnosti, za što korisnik daje privolu.

Ako sudionik ne želi da se njegovi osobni podaci s prijavnih dokumenata za sudjelovanje u nagradnoj igri koriste u buduće marketinške svrhe, može u bilo koje doba poslati dopis na sjedište Priređivača, temeljem čega će se njegovi osobni podaci izuzeti iz daljnjeg korištenja u takve svrhe ili kontaktirati Službu za kupce Priređivača i usmenim nalogom zatražiti izuzimanje njegovih osobnih podataka od korištenja u marketinške svrhe. Ako dođe do promjene osobnih podataka sudionika nagradne igre koji žele primati obavijesti o budućim marketinškim aktivnostima, dovoljno je prijaviti promjenu telefonskim putem ili poslati dopis s promijenjenim podacima na adresu Priređivača.

Članak 12.

Bilo kakva pitanja vezana uz nagradnu igru mogu se uputiti Službi za kupce Priređivača na telefonski broj: 01/ 6053 988.

Članak 13.

U slučaju više sile ili nepredviđenih okolnosti Priređivač zadržava pravo prekida nagradne igre, o čemu će sudionici biti obaviješteni na internetskim stranicama Mozaika knjiga.

Članak 14.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici prihvaćaju prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora sudionici nagradne igre  i Priređivač utvrđuju nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.

KLASA: UP/I-460-02/21-01/550

URBROJ: 513-07-21-01-21-2

Zagreb, 07.prosinac 2021.

 

 

 

Temeljem članka 69. stavak 5. Zakona o igrama na sreću (NN87/09) i sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara (NN8/10), Mozaik knjiga d.o.o. za nakladničku djelatnost, Zagreb, Karlovačka cesta 24 A, MB: 3741672; OIB 57010186553 (u daljnjem tekstu: Priređivač) utvrđuje sljedeća:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Članak 1.

Ovim se pravilima uređuje cjelovit postupak organiziranja nagradne igre, uvjeti i način sudjelovanja u nagradnoj igri koju priređuje Mozaik knjiga d.o.o., pod nazivom “20. velika nagradna igra“.

Članak 2.

Nagradna igra traje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine (uključujući oba datuma).

Sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara, pravilnik nagradne igre bit će objavljen na internetskim stranicama Mozaika knjiga.

Poštom ili elektroničkim putem poslani prijavni dokumenti za sudjelovanje u nagradnoj igri, u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača, sadrže popis nagrada i relevantne dijelove pravila nagradne igre, na način iz kojeg je razvidno da se radi o nagradnoj igri te da nitko nije dobitnik bilo koje nagrade iz nagradnog fonda sve dok isti ne bude izvučen sukladno ovim pravilima.

Članak 3.

Obveze sudionika nagradne igre, odnosno pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske, ukoliko za vrijeme trajanja nagradne igre:

pošalju Priređivaču pravilno i u potpunosti popunjene prijavne dokumente za sudjelovanje u nagradnoj igri, zaprimljene u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača, u primljenoj adresiranoj povratnoj omotnici s odgovorom DA, poštom ili osobno donošenjem povratne omotnice u Službu za kupce Priređivača i time naruče proizvod koji se nudi u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača i sudjeluju u izvlačenju svih nagrada, ili

pošalju Priređivaču pravilno i u potpunosti popunjene prijavne dokumente za sudjelovanje u nagradnoj igri, zaprimljene u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača, u primljenoj adresiranoj povratnoj omotnici ili dopisnici, poštom ili osobno donošenjem povratne omotnice ili dopisnice u Službu za kupce Priređivača i ovisno o osobnom izboru i načinu popunjavanja prijavnih dokumenata naruče proizvod koji se nudi u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača i sudjeluju u izvlačenju svih nagrada, ili

prijave Priređivaču putem telefona (uključujući dolazne i odlazne pozive), interneta ili elektroničke pošte svoje osobne podatke (ime i prezime, adresa, datum rođenja, broj telefona, email adresa) i ovisno o osobnom izboru naruče proizvod koji se nudi u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača i sudjeluju u izvlačenju svih nagrada.

Odgovori koji ne budu poslani ili prijavljeni u skladu s uputama neće biti uvršteni u završno izvlačenje nagrada.

Sudionici koji pošalju Priređivaču prijavne dokumente u povratnoj omotnici s odgovorom DA time naručuju proizvod koji se nudi u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača.

Primatelji posebnih ponuda određuju se na temelju njihova prethodnog interesa za pojedine proizvode koji se nude putem ponude Priređivača i/ili interesa za sudjelovanje u nagradnoj igri, a sukladno poslovnoj praksi i know-howu Mozaika knjiga.

Priprema za završno izvlačenje nagradnog fonda odvija se u tri kruga.

Prvi krug čini selekcija primatelja svake pojedine promotivne ponude, drugi krug se definira dodjelom dokumenata za sudjelovanje, a treći krug čini obrada i priprema svih primljenih prijavnih materijala za završno izvlačenje nagrada iz nagradnog fonda.

Slijedom navedenog, svi primatelji promotivnih ponuda Priređivača sudjeluju u prvom i drugom krugu, a u trećem sudjeluju primatelji koji su na pojedinačnu ponudu odgovorili u skladu s uvjetima navedenima u ovom članku.

Zaposlenici Priređivača i njihovi bliski srodnici, kao i vanjski suradnici koji su sudjelovali u realizaciji nagradne igre ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri.

Osobe mlađe od 18 godina nemaju pravo sudjelovati u nagradnoj igri.

Članak 4.

                       

Promotivni materijali koji se šalju primateljima mogu se sastojati od sljedećih dokumenata:

pisma koje sadrži detaljan opis pravila i tijeka nagradne igre, opis proizvoda u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača, objašnjenje kako se proizvod može naručiti, cijenu i način plaćanja, pogodnosti vezane uz narudžbu.

službenog popisa nagrada te sažetka pravila nagradne igre

dokumenta za sudjelovanje koji primatelj treba poslati Priređivaču kako bi sudjelovao u nagradnoj igri

elementa kojim se potvrđuje sudjelovanje u nagradnoj igri i/ili narudžba proizvoda u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača

brošure o proizvodu ili kataloga proizvoda u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača

letka o daru na koji ima pravo kupac proizvoda u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača

povratne omotnice s odgovorom DA na kojoj je jasno naznačeno da slanje navedene omotnice podrazumijeva narudžbu proizvoda u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača

povratne omotnice za odgovor gdje ovisno o načinu popunjavanja dokumenta za sudjelovanje primatelj naručuje proizvod u sklopu posebne ponude proizvoda Priređivača

promotivnog oglasa (banner)

internetske stranice koja sadrži službeni opis pravila i tijeka nagradne igre

ostalih promotivnih materijala koji se prilažu u informativne ili promidžbene svrhe

Primatelji pojedine posebne ponude zaprimaju identične promotivne materijale. Izgled pojedinih elemenata promocije, sadržanih u promotivnim materijalima, ne utječe na mogućnost sudjelovanja u nagradnoj igri i koristi se isključivo u marketinške svrhe. Priređivač isključuje bilo kakvu povezanost promotivnih materijala ove nagradne igre s igrama na sreću (npr. kartaške igre i dr.).

Krajnji rok za primitak prijavnih dokumenata za sudjelovanje u nagradnoj igri je 31. prosinca 2022. godine.

Članak 5.

Prijavni dokumenti za sudjelovanje u nagradnoj igri zaprimljeni od strane Priređivača u adresiranim povratnim omotnicama ili dopisnicama obrađuju se, slažu i pohranjuju ovisno o datumu primitka, na dnevnoj osnovi na skladištu Priređivača dok se telefonskim i elektroničkim putem zaprimljeni podaci za sudjelovanje u nagradnoj igri obrađuju u Službi za kupce u sjedištu Priređivača.

Svi zaprimljeni prijavni dokumenti za sudjelovanje u nagradnoj igri pohranjuju se na sigurnome mjestu do dana izvlačenja nagrada. Informacija o točnom datumu kada je sudionik poslao prijavne dokumente za sudjelovanje u nagradnoj igri, odnosno telefonski i elektronski prijavio sudjelovanje u nagradnoj igri pohranjuje se u računalnom programu.

Članak 6.

Nagrade se izvlače putem računala, a dobitnici će o osvajanju nagrada biti obaviješteni pisanim putem u roku 8 dana od dana izvlačenja.

Prvo se izvlači dobitnik velike nagrade u iznosu 50.000,00 kn na potrošačkoj kartici izdanoj od strane PBZ Carda. Ako je izvučeni dobitnik velike nagrade poslao na adresu Priređivača pravilno i u potpunosti ispunjene prijavne dokumente za sudjelovanje u nagradnoj igri u roku od 14 dana od dana primitka pojedine posebne ponude proizvoda Priređivača u jednoj od adresiranih povratnih omotnica ili prijavio sudjelovanje telefonskim i elektroničkim putem u roku od 14 dana od dana primitka pojedine posebne ponude proizvoda Priređivača, odnosno 14 dana nakon završetka internet promocije, tada dobiva još i dodatak za pravodoban odgovor — dodatnih 20.000,00 kn na potrošačkoj kartici izdanoj od strane PBZ Carda.

Nakon izvlačenja dobitnika velike nagrade izvlače se dobitnici prve, druge i treće nagrade.

Svaki sudionik nagradne igre može biti dobitnikom samo jedne nagrade iz nagradnog fonda. Ako se tijekom izvlačenja dogodi da bilo koji od sudionika bude izvučen kao dobitnik bilo koje nagrade više od jednog puta, izvlačenje će se nastaviti sve dok svi dobitnici ne budu različiti sudionici.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliki broj nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nagrade koje nisu podijeljene, odnosno koje nisu preuzete u skladu s ovim Pravilima, i u skladu s Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara, bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom bit će uplaćena u korist državnog proračuna.

Popis dobitnika sastavlja se po završetku izvlačenja. Dobitnici se pismenim i telefonskim putem obavještavaju o osvojenim nagradama, kao i o vremenu i mjestu njihova preuzimanja.

Popis svih dobitnika bit će objavljen u roku od tjedan dana od dana izvlačenja na internetskim stranicama Priređivača, a uz to će biti istaknut u prostorijama Priređivača.

Na pisani zahtjev Priređivač se obvezuje dostaviti popis imena svih dobitnika onim sudionicima nagradne igre koji uz zahtjev prilože frankiranu povratnu omotnicu.

Članak 7.

Rok za primitak prijavnih dokumenata za sudjelovanje u nagradnoj igri na adresu Priređivača koji se odnose na dodatak za pravodoban odgovor je 14 dana.

Rokovi za primitak prijavnih dokumenta za sudjelovanje u nagradnoj igri na adresu Priređivača koji se odnose na dodatak za pravodoban odgovor ukoliko se distribuiraju putem pošte računaju se od dana slanja posebnih ponuda proizvoda Priređivača uvećano za 4 (četiri) dana potrebnih za primitak i 4 (četiri) dana potrebnih za primitak povratnih odgovora na adresu Priređivača sukladno pravilima o dostavi Hrvatske pošte. U slučaju da sudionik nagradne igre prijavljuje sudjelovanje u nagradnoj igri putem telefona ili elektroničkim putem, a prijavni dokumenti su distribuirani putem pošte, ne uračunava se rok od 4 (četiri) dana potreban za primitak povratnog odgovora na adresu Priređivača.

Rokovi za primitak prijavnih dokumenta za sudjelovanje u nagradnoj igri na adresu Priređivača koji se odnose na dodatak za pravodoban odgovor ukoliko se distribuiraju putem interneta ili elektroničke pošte, računaju se u slučaju distribucije putem interneta od dana završetka internet promocije, odnosno od dana primitka elektroničke pošte.

                                                                                                                                     

Rokovi za primitak prijavnih dokumenta za sudjelovanje u nagradnoj igri na adresu Priređivača koji se odnose na dodatak za pravodoban odgovor, ukoliko se distribuiraju putem tiska, računaju se od dana izlaska tiskovine s time da se u slučaju distribucije putem mjesečnika uvećavaju za 30 dana, putem dvotjednika za 14 dana, te tjednika za 14 dana potrebnih za primitak i 4 (četiri) dana potrebnih za primitak povratnih odgovora na adresu Priređivača sukladno pravilima o dostavi Hrvatske pošte. U slučaju da sudionik nagradne igre prijavljuje šifru za sudjelovanje u nagradnoj igri putem telefona ili elektroničkim putem, a prijavni dokumenti su distribuirani putem tiska, ne uračunava se rok od 4 (četiri) dana potreban za primitak povratnog odgovora na adresu Priređivača.

                                                                                                                                     

Članak 8.

Javno izvlačenje dobitnika nagradne igre održat će se 13. siječnja 2023. u sjedištu Priređivača, u prisutnosti tročlane komisije koju određuje direktor i javnog bilježnika koji će pratiti izvlačenje i ispravnost postupka izvlačenja.

O izvlačenju se vodi zapisnik prema članku 12. stavak 3 Pravilnika o priređivanju nagradnih igara, a zapisnik će se dostaviti Ministarstvu financija u roku 8 dana od dana izvlačenja.

Članak 9.

Priređivač s najvećom pozornošću vodi računa da prijavni dokumenti za sudjelovanje u nagradnoj igri pristignu na adresu Priređivača te da su uključeni u izvlačenje. Ako unatoč svim tim nastojanjima prijavni dokumenti za sudjelovanje u nagradnoj igri ne stignu do Priređivača i nisu uključeni u izvlačenje, Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost. Osim toga, Priređivač ne preuzima odgovornost ni za kakve nedostatke u funkcioniranju ili stanju nagrada.

Nagrade manje vrijednosti šalju se dobitnicima preporučeno ili paketnom poštom. S nagradama poslanim preporučeno i vraćenim zbog toga što nisu preuzete ili s nagradama vraćenim paketnom poštom postupit će se sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara.

Velika nagrada, prva, druga i treća nagrada preuzimaju se osobno. Dobitnik nagrade ima pravo preuzeti osvojenu nagradu u roku 30 dana od dana primitka pismene obavijesti o osvojenoj nagradi, a ukoliko propusti taj rok, postupit će se sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara.

Činom preuzimanja nagrada, odnosno potpisivanjem ugovora o preuzimanju nagrada, prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku.

Članak 10.

Nagradni fond u ukupnoj vrijednosti 100.000,00 kn, sastoji se od sljedećih nagrada:

Velika nagrada: 1  Potrošačka kartica izdana od strane PBZ Carda  u vrijednosti 50.000,00 kn pri čemu dobitnik ima mogućnost izbora doznake sredstava Velike nagrade sa dodatkom za pravodoban odgovor (ukoliko na njega ima pravo) odjednom ili u 10 jednakih mjesečnih obroka.

1. nagrada: 1  prestižno izdanje Veličanstveni Leonardo u vrijednosti 25.000,00 kn

2. nagrada: 1  notebook u vrijednosti 4.000,00 kn

3. nagrada: 1  smartphone u vrijednosti 1.000,00 kn

UKUPNO:                                                                                                 vrijednost: 80.000,00 kn

Dodatak za pravodoban odgovor: 1 Potrošačka kartica izdana od strane PBZ Carda vrijednosti 20.000,00 kn (dodatak za dobitnika velike nagrade)

Ukoliko dodatak za pravodoban odgovor ne bude dodijeljen, postupit će se sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara.

UKUPNO:                                                                                            vrijednost 100.000,00 kn

Članak 11.

Nagrade nisu zamjenjive za protuvrijednost u novcu. Potrošačke kartice izdane od strane PBZ Carda koje se dodjeljuju u sklopu nagradne igre mogu se koristiti isključivo za plaćanje na prodajnim mjestima na kojima se kupnja može ostvariti potrošačkom karticom izdanom od strane PBZ Carda, bez mogućnosti podizanja gotovine bilo na isplatnim mjestima bilo putem gotovinskih kredita.

Članak 12.

Dobitnici velike nagrade, prve, druge, treće nagrade trebaju pružiti sljedeće dokumente i izjave:

dobitnik izjavljuje da nije djelatnik Priređivača, kao i da nije sudjelovao u realizaciji nagradne igre kao vanjski suradnik, te da nije bliski srodnik radnika Priređivača, kao i vanjskog suradnika u realizaciji nagradne igre.

osobne dokumente kojima se na nedvojben način dokazuje dobitnikov identitet, nužan za uručenje i preuzimanje nagrade.

pristanak da Mozaik knjiga d.o.o. koristi njegove osobne podatke, ime, prezime, adresu i fotografiju, i njihov tiskani, zvučni, slikovni i/ili video materijal u svrhu oglašavanja i reklamiranja, bez obveze na naknadu.

Članak 13.

Priređivač će prikupljati i obrađivati osobne podatke sudionika navedene u prijavnim dokumentima za sudjelovanje u nagradnoj igri. Davanje podataka je dobrovoljno. Svoju privolu Priređivaču za prikupljanje, obradu i korištenje u marketinške svrhe danih osobnih podataka sukladno ovim Pravilima sudionici potvrđuju slanjem prijavnih dokumenata za sudjelovanje u nagradnoj igri, njihovim popunjavanjem putem internet aplikacije, prosljeđivanjem telefonskom operateru ili drugim načinom, čime ujedno i prihvaćaju uvjete ovih Pravila. Osobni podaci sudionika dostavljat će se Ministarstvu financija sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara i drugim korisnicima radi obrade podataka te u svrhu marketinških aktivnosti, za što korisnik daje privolu.

Ako sudionik ne želi da se njegovi osobni podaci s prijavnih dokumenata za sudjelovanje u nagradnoj igri koriste u buduće marketinške svrhe, može u bilo koje doba poslati dopis na sjedište Priređivača, temeljem čega će se njegovi osobni podaci izuzeti iz daljnjeg korištenja u takve svrhe ili kontaktirati Službu za kupce Priređivača i usmenim nalogom zatražiti izuzimanje njegovih osobnih podataka od korištenja u marketinške svrhe. Ako dođe do promjene osobnih podataka sudionika nagradne igre koji žele primati obavijesti o budućim marketinškim aktivnostima, dovoljno je prijaviti promjenu telefonskim putem ili poslati dopis s promijenjenim podacima na adresu Priređivača.

Članak 14.

Bilo kakva pitanja vezana uz nagradnu igru mogu se uputiti Službi za kupce Priređivača na telefonski broj 01/ 6053 988.

Članak 15.

U slučaju više sile ili nepredviđenih okolnosti Priređivač zadržava pravo prekida nagradne igre, o čemu će sudionici biti obaviješteni u javnom mediju.

Članak 16.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici prihvaćaju prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora sudionici nagradne igre i Priređivač utvrđuju nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.

KLASA: UP/I-460-02/21-01/549

URBROJ: 513-07-21-01-21-2

Zagreb, 07.prosinac 2021.