Donosimo što sve trebate znati o legalizaciji objekata!

Prije mjesec dana u Hrvatskoj je počelo uklanjanje ilegalnih objekata. Kako se to ne dogodilo i vama, donosimo što trebate znati o postupku legalizacije objekata

Thinkstock
Foto: Thinkstock
12 komentara

U samo mjesec dana, točnije od 15. rujna do 15. listopada ove godine građani su podnijeli čak 7748 zahtjeva za legalizaciju svojih bespravnih objekata.

Nadležni ministar graditeljstva i prostornog uređenja Ivan Vrdoljak tim podatkom je vrlo zadovoljan. ''Rezultati su dokaz da smo dobili dobar zakon jer je rast prijava za legalizaciju u zadnjih mjesec dana 500 posto veći nego što je bio proteklih godinu dana kada je na snazi bio stari zakon'' , rekao je ministar, a prenosi Večernji list .

Podjela objekata na četiri kategorije

Od tih 7748 zahtjeva koji su podneseni u zadnjih mjesec dana županijski gradski uredi riješili su 587 predmeta , odnosno toliko je rješenja građanima izdano. Prema postotku izdanih rješenja najbolji su u Hrvatskoj Bjelovar s 37.64 , Krapina s 36.84 i Makarska s 34.19 posto . Najgora je Zadarska županija u kojoj je riješeno samo dva posto predmeta.

Zakon o pos­tu­panju s neza­konito izgrađenim zgradama 86/12 dijeli objekte u četiri kat­e­gorije prema veličini i to na one  na iznad 400 metara kvadratnih , do 400 metara kvadratnih , do 100 metara kvadratnih te pomoćne objekte d o 50 metara kvadratnih .

Sukladno odredbama Zakona, donosimo vam opis pos­tu­pka i redosljed rad­nji koje su nužne za legalizaciju objekata u 2012. i 2013. godini.

Konkaktiranje ovlašenog ureda

Ovisno o kat­e­goriji objekta koji se legalizira, potrebno je kon­tak­ti­rati odgo­vara­jući ured , odnosno ovlaštenog arhitekta, geo­deta ili inženjera građevine. Nakon anal­ize mogućnosti, pri­h­vaćanja ponude i pro­ce­dure ureda, slijedi izlazak na teren i izrada dokumentacije koja uključuje arhitek­tonske i geo­detske snimke te izjavu sta­tičara (za objekte iznad 400m²).

Nakon toga potrebno je predati zaht­jev za izda­vanje Rješenja o izve­de­nom stanju u Odjel za gra­diteljstvo lokalne ili region­alne samouprave. Pri­likom predaje zaht­jeva, potrebno je priložiti tehničku doku­mentaciju te platiti upravnu pristrojbu u iznosu od otprilike 70 kuna .

Plaćanje naknade za legalizaciju

Nakon što nadležni ref­er­ent  pre­gleda pro­jekte, izvrši oče­vid i prov­jeru na terenu te ustanovi da objekt odgo­vara uvje­tima za legal­izaciju u skladu sa pos­to­jećim zakonom, šalje pro­jekte za obračun Naknade za legal­izaciju , a naknadno i za obračun komu­nalnog i vodnog doprinosa.

Nakon toga treba platiti naknadu za legal­izaciju ili barem min­i­malno prvu ratu nakon čega se dobi­je Rješenje o izvedenom stanju čiji je sas­tavni dio tehnička doku­mentacija izrađena u pos­tupku legalizacije.

Legalizacija nadogradnje

Važno je napomenuti kako se Komu­nalni i vodni dopri­nos plaćaju nakon dobi­vanja Rješenja o izve­de­nom stanju , a obročno plaćanje je moguće uz poček od god­inu dana. Za objekte s Rješenjem za rušenje rok za pod­nošenje zaht­jeva je 31. prosinca 2012. godine .

Za legal­izaciju nado­grad­nje radi se nova doku­mentacija za cijeli objekt gdje se prikazuje raz­lika između legalnog dijela i nado­građenog dijela bez dozv­ole. Dopri­nosi i naknada prema državi i lokalnoj samoupravi se naknadno plaćaju samo za nado­građeni dio . Više o projektiranju i legalizaciji gradnje možete pročitati ovdje .

Možda vas zanima i ovo:
Message