News

Komentari 16

EU je opalila pljusku Hrvatskoj: 'Kršite propise, idete na sud...'

EU je opalila pljusku Hrvatskoj: 'Kršite propise, idete na sud...'

Nadalje, Komisija je Hrvatskoj, ali i ostalih osam država EU poslala službenu opomenu jer nisu dostavile Komisiji izvješća o reviziji svojih programa mjera u zadanim rokovima u vezi s Direktivom o zaštiti mora

Od Hrvatske se očekuje da poduzme sve potrebne mjere kako bi se divlje odlagalište u Biljanima Donjim što prije zatvorilo i saniralo. Više od tri godine nakon presude Hrvatska nije poduzela nikakve korake. Napušteni otpad stvara rizike za zdravlje i okoliš. Nije jasno kako će se otpad odlagati i kada će se to mjesto očistiti, stoji to u obrazloženju Europske komisije koja je Hrvatsku prijavila sudu EU jer nije u potpunosti postupila po presudi Suda od 2. svibnja 2019.

POGLEDAJTE VIDEO: Ursula se veseli Plenkiju

U toj presudi Sud je utvrdio da Hrvatska nije ispunila svoje obveze iz Direktiva o otpadu u vezi s ilegalnim odlagalištem otpada u Biljanima Donjim.

Oko 140.000 tona proizvodnog ostatka prerade feromangana i silikomangana odloženo je od 2010. izravno na ovo ilegalno odlagalište, manje od 50 metara od kuća. Sud je potvrdio da se stvari odložene u Biljanima Donjim mora smatrati otpadom, a ne nusproizvodom. Sud je nadalje utvrdio da se materijalom, budući da je otpad, mora upravljati bez ugrožavanja zdravlja ljudi i bez štete za okoliš. 

- Štoviše, Hrvatska je morala poduzeti potrebne mjere kako bi osigurala da posjednik otpada odloženog u Biljanima Donjim sam obrađuje otpad ili da ga prepusti trgovcu, ustanovi ili tvrtki koja obavlja poslove obrade otpada ili javnom ili privatnom sakupljaču otpada - navodi se u objašnjenju EU Komisije. Ovo je drugo upućivanje sudu koje može rezultirati novčanim kaznama za vrijeme koje je proteklo od prve presude do ispunjenja. 

Hrvatska će završiti pred sudom EU jer nije EU obavijestila o potpunom prijenosu Direktiva o promicanju korištenja energije iz obnovljivih izvora. 

- Ova direktiva pruža pravni okvir za razvoj obnovljive energije u električnoj energiji, grijanju i hlađenju te prometu u EU. Njime se postavlja obvezujući cilj na razini EU-a za 2030. od najmanje 32% obnovljive energije i uključuje mjere kojima se osigurava isplativost potpore obnovljivoj energiji i pojednostavljuju administrativni postupci za projekte obnovljive energije - navode iz EU te dodaju kako je rok za prijenos direktive u nacionalno zakonodavstvo bio 30. lipnja 2021. 

- U srpnju 2021. Komisija je poslala službenu opomenu svim državama članicama u vezi s prijenosom ove direktive. U svibnju 2022. Komisija je poslala obrazložena mišljenja u 10 država članica. Komisija je sada odlučila pokrenuti postupak protiv Hrvatske, Mađarske i Portugala pred Sudom Europske unije - dodaju iz EU. 

Nadalje, Komisija je Hrvatskoj, ali i ostalih osam država EU poslala službenu opomenu jer nisu dostavile Komisiji izvješća o reviziji svojih programa mjera u zadanim rokovima u vezi s Direktivom o zaštiti mora i oceana. Hrvatska je dobila rok od dva mjeseca kako bi riješila problem. Plenkovićeva Vlada je dobila opomenu jer nisu dovršili reviziju planova upravljanja riječnim slivovima prema Direktivi o vodama, za što, također, imaju rok od dva mjeseca da to riješe.

Planovi upravljanja rizicima od poplava izrađuju se na temelju karata s prikazom mogućih štetnih posljedica povezanih sa scenarijima poplava s čim Hrvatska ima dosta problema. Hrvatska je, uz sve to, dobila packu jer je prekršila Direktivu EU o testu proporcionalnosti, koja bi trebala osigurati funkcioniranje jedinstvenog tržišta usluga.

Najčitaniji članci