News

Komentari 89

U Zagrebu se smeće gomila, a odvoz će biti i tri puta skuplji!

U Zagrebu se smeće gomila, a odvoz će biti i tri puta skuplji!

Grad Zagreb i Zagrebački holding pripremili su konačnu odluku o cijenama odvoza otpada koje bi trebale vrijediti od sljedeće godine. Poskupljenje je više od svih dosadašnjih najava i predviđanja

Odluka je puštena u javnu raspravu, a nema nikakve sumnje da će izazvati nezadovoljstvo Zagrepčana. Sukladno novoj Vladinoj uredbi, Zagreb i njegova tvrtka su odlukom odredili fiksnu cijenu koju će građani plaćati bez obzira na to koliko otpada imali i koliko ga puta zagrebačka Čistoća odvozila.

Taj fiksni dio cijene iznosi za kućanstva čak 68,57 kuna (s uračunatim PDV-om). To znači da bez obzira na to živi li netko u stanu od 25 kvadrata ili u kući od 250 kvadrata, mjesečno mora platiti minimalno 68,57 kuna. Varijabilni dio je dodatno plaćanje zavisno o tjednom pražnjenju broja spremnika za otpad. Dosad je to gotovo u cijelom gradu dva puta tjedno. U odluci nema cijene varijabilnog dijela, nego će ona biti donesena naknadno. Ali prvi izračuni kažu da bi varijabilni dio u slučaju usvajanja fiksnog dijela od 68,57 kuna iznosio u prosjeku dodatne 42 kune. Kad se to zbroji, dolazimo do prosječne cijene odvoza otpada od 110,50 kuna mjesečno.

Sad, primjerice, građanin u stambenoj zgradi za stan od 40 četvornih metara plaća 36,25 kuna mjesečno. Prosječna cijena je dakle tri puta viša od one koju je dosad plaćao. Definitivno će poskupljenje osjetiti najviše oni u malim stanovima i samci, dok će onima u kućama poskupljenje biti manje.

Iako smo pitali i Zagrebački holding i Grad Zagreb za obrazloženje ovoga povećanja, nismo ga dobili, nego smo samo neslužbeno saznali da se na povećanje ide kako bi se pokrili veći troškovi odvoza otpada, nabave novih kanti i ostale opreme. Čistoća će sa sadašnjim cijenama navodno završiti u gubitku od 60-ak milijuna kuna, a i prošle godine su bili u gubitku.

Što se tiče sedam kategorija koje nisu kućanstva, a radi se od ustanova, preko obrtnika ili iznajmljivača apartmana pa do noćnih klubova, mjesečni fiksni dio će biti od najnižih 85 kuna za obrtnike ili javne urede do 188 kuna za hotel ili hostel. Podjela na sedam kategorija, koju je propisala Vlada za cijelu Hrvatsku, izazvala je val nezadovoljstva jer, primjerice, mali obiteljski hotel plaća istu naknadu kao i onaj od 400 soba. Naravno, na to treba dodati zasad nepoznati varijabilni dio. Ovu odluku nakon javne rasprave treba usvojiti zagrebačka Skupština.

Nakon što smo objavili ovaj tekst Grad Zagreb je poslao priopćenje koje prenosimo u cijelosti.

Dana 14. rujna 2019. stupila je snagu Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom koju je donijela Vlada Republike Hrvatske. Izmjenama su propisane obveze jedinice lokalne samouprave da usklade svoje odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Najznačajnije izmjene odnose se na obvezu utvrđivanje dvije kategorije korisnika javne usluge, kućanstva i oni koji nisu kućanstva (korisnici koji obavljaju djelatnost). Pored toga značajna izmjena odnosi se i na činjenicu da se u samoj Odluci koju donosi predstavničko tijelo lokalnih jedinica treba utvrditi cijena minimalne javne usluge.

Grad Zagreb je dana 08. studenog 2019. objavio u javnom savjetovanju prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu.

Cijenu javne usluge sukladno zakonu i Uredbi čini cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio), cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio) i cijena ugovorne kazne u slučaju kada se postupa protivno ugovoru o korištenju javne usluge.

Cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio), sukladno zakonu i Uredbi uključuje troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, prijevoza otpada, obrade otpada (osim troškova zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada), troškove nastale radom reciklažnih i mobilnih reciklažnih dvorišta, prijevoza i obrade glomaznog otpada i vođenja

propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugama. Cijena obvezne minimalne javna usluge i usluge povezane s javnom uslugom na području grada Zagreba za korisnike javne usluge razvrstane u kategoriju korisnika kućanstvo predložena je u visini 60,68 kn uvećano za PDV (68,57 kn).

Korisnici koji nisu kućanstva dodatno se dijele u sedam potkategorija, koje je definirala Uredba, što im određuje i visinu iznosa cijene obvezne minimalne javne usluge. Ista je predložena u ovisnosti od potkategorije kojoj korisnici pripadaju, od cca 75 do 180 kn mjesečno, uvećano za PDV.

Cijena za pražnjenje volumena spremnika javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio cijene) ovisit će o broju pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada tijekom mjeseca i veličini spremnika. Cijenu po litri otpada određuje pružatelj javne usluge, Zagrebački holding – Podružnica Čistoća.

Ugovorne kazne se odnose na postupke poput odlaganja problematičnog otpada koji sadrži opasne tvari ili glomaznog otpada u spremnike za komunalni otpad ili odlaganja miješanog komunalnog otpada u spremnike za papir ili biootpad i slično. Predmetne kazne predložene su u iznosima od 250 do 800 kn za kućanstva odnosno od 250 do 1.000 kn za korisnike koji nisu kućanstva, a njihova visina ograničena je Uredbom Vlade RH.

Korisnicima usluge omogućit će se da biraju broj pražnjenja i volumen spremnika za miješani komunalni otpad te da samim time i utječu na ukupan iznos koji će platiti za uslugu.

Cilj navedenih promjena je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.

Navedenim promjenama želi se potaknuti korisnike usluga da odvojeno predaju otpad kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada, smanjio udio biorazgradivog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno sakupljanje i recikliranje otpadnog papira, otpadnog metala, otpadne plastike i otpadnog stakla te da se do 2020. osigura odvajanje 50 % komunalnog otpada.

Odlukom koja je upućena u javno savjetovanje predložena je primjena nove cijene javne usluge od 01. veljače 2020. 

Najčitaniji članci