News

Komentari 52

Ured za reviziju otkrio je kaos u financijama Crvenog križa

Ured za reviziju otkrio je kaos u financijama Crvenog križa

Prema izvješću revizije, utvrđene su nepravilnosti u poslovanju, od podizanja novca iz blagajne ili s bankovnog računa bez dokumentacije, nepropisnog korištenja službenog auta i pozajmica

Nalazi Državnog ureda za reviziju nakon provjera financija tijekom 2017. i 2018. godine pokazali su neuredno poslovanje Crvenog križa i 30 lokalnih društava, od kojih je čak 23 dobilo uvjetno, a tri nepovoljno mišljenje, piše Index

Prema izvješću revizije, utvrđene su nepravilnosti u poslovanju koje uključuju podizanje novca iz blagajne ili s bankovnog računa bez odgovarajuće dokumentacije, nepropisnog korištenja službenog automobila pa sve do pozajmica privatnim firmama. Samo pet revidiranih društava imalo je pozitivno mišljenje, ističe Index. 

Crveni križ je humanitarna organizacija za pomoć ugroženima u različitim situacijama - od pomoći u prirodnim katastrofama do skrbi o socijalno ugroženima, međutim iz izvješća revizije vidljivo je da dobar dio njihovih rashoda odlazi na hladni pogon, najviše na plaće zaposlenika.

Revizija poslovanja u 2017. godini pokazuje kako je na plaće potrošeno 54 milijuna kuna, a rashodi za donacije iznosili su 66 milijuna kuna. Drugim riječima, novac koji je Crveni križ donirao potrebitima je tek dvadesetak posto veći od njihovih plaća. Tu su i materijalni troškovi od 51 milijun kuna, u kojima je također dio troškova poput naknada zaposlenicima za prijevoz, službena putovanja, telefon i slično.

Osim visokih troškova, Crveni križ ima problema s urednim vođenjem poslovanja, a najgora situacija je u društvima u Čakovcu, Rovinju i Zaprešiću, koja su dobila negativno mišljenje ureda za reviziju. 

Među nepravilnostima koje je revizija utvrdila u Čakovcu nabrojano je sljedeće: 

- Crveni križ ne vodi knjigu kratkotrajne nefinancijske imovine (zaliha materijala, proizvoda i robe po vrsti količini i vrijednosti), primljenih i izdanih vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata te evidenciju putnih naloga i korištenja službenih vozila;

U poslovnim knjigama za 2016. nije iskazana donacija poslovnog objekta primljenog od trgovačkog društva u vrijednosti 787.000,00 kn, te odgođeni prihodi za donacije povezane s imovinom koja se amortizira (poslovni objekt i novčana sredstva) u ukupnom iznosu 1.057.000,00 kn.

Za poslovanje gotovim novcem ustrojena je blagajna, a uplate i isplate iz blagajne su obavljene na temelju dokumentacije koja nije ovjerena i potpisana od ovlaštene osobe, računi za gotovinsko plaćanje nisu evidentirani u knjizi ulaznih računa, a uplatnice i isplatnice ne slijede numerički niz; Tijekom 2016. su ispostavljena 82 putna naloga u ukupnom iznosu 45.297,00 kn za zaposlenike Crvenog križa, volontere, članove Odbora i druge fizičke osobe, kojima su naknade isplaćene iz blagajne; Dio naknada isplaćenih iz blagajne se odnosi na isplate osobama koje su ostvarile drugi dohodak, za koje je propisana isplata primitka na žiro račun.

Rashodi za aktivnosti dobrovoljnog davanja krvi ostvareni su u iznosu 164.016,00 kn što se najvećim dijelom odnosi na ugostiteljske usluge i nabavu namirnica; Prema računima i popratnoj dokumentaciji nije vidljiva svrha nabavljenih namirnica, broj osoba ili popis korisnika obroka te dio računa nema detaljnu specifikaciju usluga s jediničnim cijenama obroka; Rashodi za nabavu goriva za tri službena vozila su ostvareni u iznosu 19.986,00 kn, a Crveni križ ne vodi evidenciju prijeđenih kilometara i utroška goriva; Rashodi za reprezentaciju su ostvareni u iznosu 21.250,00 kn, a računi i priložena dokumentacija ne sadrže opis i svrhu ugošćivanja te rashode - stoji u izvješću Crvenog križa. 

Crveni križ Rovinj posudio 60.000 kn firmi koja više ne postoji

Nadalje, Crveni križ u Rovinju privatnoj je firmi pozajmio od 60 tisuća kuna. Revizija je utvrdila da je ta pozajmica bila u bilanci još 2001. godine, firma koja je dobila pozajmicu više ne postoji, a taj dug je 2018. godine preuzela fizička osoba.

- Prema podacima evidentiranim u poslovnim knjigama, potraživanja za zajmove (dane pozajmice), početkom i koncem godine iznosila su 60.000,00 kn. Prema izjavi ravnateljice odnose se na potraživanja od dva trgovačka društava u privatnom vlasništvu za dane pozajmice prethodnih godina.

Crveni križ Rovinj nema dokumentaciju (ugovor o pozajmicama, odluku o odobrenju pozajmica) iz koje bi bili vidljivi uvjeti za odobrenje pozajmica (datum isplate sredstva te rok i uvjeti povrata sredstava). Prema financijskom izvještaju Crvenog križa Rovinj navedeno potraživanje za dane pozajmice bilo je iskazano i u Bilanci početkom 2001. Prema dostavljenoj službenoj bilješci od 1. veljače 2018. koju su potpisale fizička osoba u ime dužnika te ravnateljica i članica skupštine Crvenog križa Rovinj, Crveni križ je pozajmio trgovačkom društvu u privatnom vlasništvu sredstva u iznosu 60.000,00 kn.

Prema Izjavi fizičke osobe – dužnice, koja je ovjerena od javnog bilježnika u ožujku 2018., pozajmice u iznosu 60.000,00 kn su odobrene trgovačkim društvima u privatnom vlasništvu (društvu za posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima i društvu za unutarnji i vanjsko trgovački promet roba i usluga na malo). Izjavom se fizička osoba obvezala, da će najkasnije do početka listopada 2018. Crvenom križu vratiti 60.000,00 kn, a u slučaju da ne vrati sredstva, Crveni križ Rovinj može protiv nje provesti prisilnu ovrhu na cjelokupnoj njenoj imovini. U Izjavi je navedeno da su u vrijeme sastavljanja Izjave oba društva prestala poslovati.

Prema izvadcima iz sudskog registra iz ožujka 2018. trgovačko društvo je brisano iz sudskog registra, a drugo je tijekom 2015. dalo izjavu o neaktivnosti.

Prema pisanoj izjavi ravnateljice iz svibnja 2018. fizička osoba – dužnica je bila vlasnica jednog društva, a šogor spomenute fizičke osobe je bio vlasnik drugog trgovačkog društva. U vrijeme pozajmljivanja sredstava navedena trgovačka društva su dijelila poslovnih prostor s Crvenim križem Rovinj.

Popisom imovine za 2016. utvrđeno je potraživanje za dane pozajmice u iznosu 60.000,00 kn. Popisom nije utvrđeno kada su i kome pozajmice odobrene, za koje namjene, uz koje uvjete i na koji rok povrata sredstava. Do ožujka 2018. pozajmice nisu vraćene, kamate nisu obračunane, a potraživanja nisu prijavljena u stečajnu masu brisanog subjekta niti su poduzimane druge mjere naplate potraživanja - navodi se u nalazu revizije.

Crveni križ Zaprešić djelatniku posudio 126 tisuća kuna

Crveni križ Zaprešić također je posuđivao novac. Tako je jedan zaposlenik dobio preko 126 tisuća kuna, a jedna tvrtka 80 tisuća. Postoje problemi i s vođenjem blagajne jer, kako navodi Revizija, za većinu uplata i isplata nema uplatnica i isplatnica. Također, dnevnice i naknade za korištenje automobila nisu praćene odgovarajućom dokumentacijom.

- Godišnji financijski izvještaji nisu točni ni objektivni s obzirom da računovodstveno poslovanje nije u većem dijelu utemeljeno na općeprihvaćenim načelima točnosti, istinitosti i pouzdanosti; Crveni križ raspolaže sa četiri službena vozila za koja su iskazani rashodi za gorivo u iznosu 33.574,00 kn, a za korištenje vozila nije ispunjavan putni radni list u kojem bi se upisivao broj prijeđenih kilometara, svrha puta i ostali podaci; Evidencija potrošnje goriva po vozilima i potrošnji goriva prema prijeđenom kilometru nije ustrojen.

Crveni križ obavlja poslovanje gotovim novcem putem blagajne; Blagajnički izvještaji nisu zaključeni u dane kada je iskazan novčani promet; Za većinu uplata i isplata nisu sastavljane uplatnice i isplatnice; Obračuni isplata (sastavljeni u obliku skupnih obračuna pojedinačno izvršenih isplata gotovine) nisu likvidirani niti je vidljivo za koje programe Crvenog križa su isplate u gotovini obavljene; Podaci o uplatama i isplatama te stanju gotovine koncem 2016., evidentirani u poslovnim knjigama ne odgovaraju podacima sadržanim u dokumentaciji priloženoj uz ručno vođenu blagajnu, niti izvješću ravnatelja o uplatama, isplatama i stanju gotovine u blagajni.

U okviru potraživanja koja koncem 2016., prema poslovnim knjigama i financijskim izvještajima, iznose 428.041,00 kn iskazana su potraživanja iz ranijih godina od zaposlenika u iznosu 154.484,00 kn te potraživanja za dani zajam jednom zaposleniku u iznosu 126.072,00 kn i trgovačkom društvu u iznosu 80.000,00 kn, za koja Crveni križ ne raspolaže podacima (za dani zajam jednom zaposleniku raspolaže s nepotpunim podacima) na temelju čega su iskazana i za koja nisu poduzimane mjere naplate.

Isplate dnevnica s računa u iznosu 77.020,00 kn su evidentirane bez pripadajućih obračuna putnih naloga; Evidencija izdanih putnih naloga te korištenja službenih vozila u poslovne svrhe nije ustrojena; Putni nalozi za isplaćene dnevnice u gotovini u iznosu 156.223,00 kn ne sadrže podatke o prijevoznom sredstvu koje se koristi, račune za cestarinu i smještaj, izvješća o obavljenim poslovima na službenom putovanju niti drugu vjerodostojnu dokumentaciju koja bi potvrdila da je putovanje obavljeno; U gotovini su isplaćene naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe u iznosu 38.112,00 kn; Evidencija korištenja privatnih automobila u službene svrhe nije ustrojena te ne postoji dokumentacija iz koje bi bilo vidljivo da li je službeni put i obavljen; Na oporezivi dio dnevnica isplaćenih za službeni put u Centar Selce (u kojemu su osigurana tri obroka) te na isplatu dnevnica i naknada za odvojeni život zaposleniku, koje se međusobno isključuju, nisu obračunani niti uplaćeni propisani porezi i doprinosi - između ostalog stoji u nalazu Državne revizije.

Crveni križ: Važno nam je transparentno poslovanje

Index je za komentar nalaza Ureda za državnu reviziju zatražio Hrvatski Crveni križ, koji tvrdi da su pronađene 'pravilnosti lako ispravljive i da se radi tek o manjem broju slučajeva'. 

Negativna mišljenja dobila su tri društva Crvenoga križa (Čakovec, Rovinj i Zaprešić) od 131-og, koliko ih djeluje na području RH. Iako društva Crvenoga križa imaju vlastitu pravnu osobnost, Središnji ured Hrvatskog Crvenog križa, u skladu sa svojim ovlastima, prati aktivnosti društava, daje savjetodavnu pomoć te upute i smjernice za rad. Unatoč tomu, kako je pokazala i revizija, pojavljuje se manji broj slučajeva s nepravilnostima.

Istaknuli su da im je transparentno i uredno poslovanje izrazito važno te da će u sklopu plana nadzora obići sva tri društva Crvenoga križa koja su dobila negativno mišljenje kako bi im se pomoglo u uklanjanju nepravilnosti i poboljšanju rada. Sva ostala društva Crvenoga križa pozvali smo da dodatno samoinicijativno provjere sve segmente svojega poslovanja kako bi bili sigurni da svakodnevno obavljanje dobrih djela provode u skladu s važećim propisima - stoji u odgovoru HCK-a.

- Apsolutno smatramo da racionalno i ekonomično upravljamo s povjerenim resursima. Brojka od 54 milijuna kuna koju ste spomenuli u uvodnom dijelu, odnosi se na plaće više od 700 zaposlenih ljudi u Hrvatskom Crvenom križu te u društvima Crvenoga križa diljem Hrvatske. Ti ljudi, zajedno s našim volonterima, svakodnevno obavljaju brojne aktivnosti koje nije moguće novčano izraziti u godišnjim izvješćima. Voljeli bismo kada bi se obilazak ljudi u potrebi i, primjerice, cijepanje drva i čišćenje kuće moglo jasnije novčano izraziti u godišnjim izvješćima, ali nažalost to nije moguće. U uvodnom dijelu naveli ste i 65 milijuna kuna donacija u 2017. godini. Mi smo na ta prikupljena sredstva ponosni jer smo svjesni situacije i okolnosti u kojima djelujemo - istaknuli su u odgovoru Indexu.

Najčitaniji članci