Viral

Komentari 1

Pravila nagradne igre: "Osvoji poklon paket preparativne kozmetike Esencia Adria"

Pravila nagradne igre: "Osvoji poklon paket preparativne kozmetike Esencia Adria"

U novoj nagradnoj igri skupi dva kupona ili jedan kupon i joker i osvoji poklon paket ekskluzivne kozmetike Esencia Adria

Članak 1. 

Priređivač nagradne igre pod nazivom „Osvoji poklon paket preparativne kozmetike Esencia Adria “ je 24sata d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 3d, OIB:78093047651. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe dnevnog lista "24sata" te unapređenja prodaje navedenog dnevnog lista. 

Članak 2. 

Nagradna igra održava se od 24.05.2021. do 26.05.2021.  

Članak 3. 

Početak nagradne igre „Osvoji poklon paket preparativne kozmetike Esencia Adria “ je ponedjeljak  24.5.2021. kada će u svakom primjerku nacionalnog izdanja 24sata biti objavljen prvi kupon za nagradnu igru. 

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih izdaju suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena na www.24sata.hr.  

Članak 4. 

 Ukupni fond nagrade u nagradnoj igri iznosi 24.456,00 kn uključujući PDV, a čini ga: 

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac. Vrijednost nagrade izražena je s PDV-om. 

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa. 

Članak 5. 

24.05.2021. (ponedjeljak) i 25.05.2021. (utorak) u 24sata objavljivat će se po jedan nagradni kupon. U srijedu 26.05.2021. će se u 24sata objaviti joker kupon koji zamjenjuje jedan propušteni kupon. Kupone će čitatelji izrezivati i skupljati te će tijekom 3 dana sakupiti 2 kupona.  

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi čitatelji – kupci 24sata koji tijekom nagradne igre sakupe 2 nagradna kupona, ispune ih sa traženim podacima i pošalju na adresu P.P. 650, 10 001 Zagreb s naznakom 24sata nagradna igra – „Osvoji poklon paket preparativne kozmetike Esencia Adria“. 

U bubanj za izvlačenje ulaze sve kuverte s kuponima koje su pristigle na gore navedenu adresu do četvrtka, 10.06.2021. do 9:00 

Članak 6. 

Nagrada će se javno izvlačiti u prostorijama redakcije "24sata", Oreškovićeva 3d, Zagreb u četvrtak, 10.06.2021. nakon 10:00 sati. 

Članak 7. 

 Tročlana komisija nadzire izvlačenje nagrade naznačene u članku 4. ovih Pravila te o tijeku javnog izvlačenja vodi Zapisnik. Svi pristigli kuponi podložni su provjeri. 

Članak 8. 

Dobitnici koji osvoje nagradu u nagradnoj igri „Osvoji poklon paket preparativne kozmetike Esencia Adria“ bit će objavljeni na www.24sata.hr unutar deset dana, računajući od dana javnog izvlačenja nagrade u nagradnoj igri. 

Članak 9. 

Priređivač nagradne igre osigurava nagradu objavljenu u nagradnom fondu i jamči dobitniku isporuku iste. 

Članak 10. 

 Dobitnik u nagradnoj igri, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim pravilima, treba preuzeti nagradu u roku 30 (trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade, zbog epidemiološke situacije u državi. U slučaju da se dobitnik ne javi u navedenom roku, priređivač će postupiti sukladno odredbama članka 13. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. Nakon isteka roka dobitnik gubi pravo preuzimanja ostvarene nagrade. 

Po primitku nagrade, dobitnik će primiti dva primjerka Sporazuma o preuzimanju nagrade te je jedan dužan vratiti na adresu priređivača (24sata d.o.o., Oreškovićeva 3D, 10 010 Zagreb) s naznakom „Sporazum - Nagradna igra: „Osvoji poklon paket preparativne kozmetike Esencia Adria“, a drugi primjerak Potvrde sačuvati. Osvojena nagrada se ne može zamijeniti za novac i neku drugu nagradu, niti se može prenijeti na treće osobe. 

Ukoliko je dobitnik nagrade iz ove nagradne igre maloljetan na dan izvlačenja dobitnika, nagrada glasi na ime roditelja ili zakonskog skrbnika te ju on i preuzima u ime dobitnika. 

Članak 11. 

U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisom sporazuma (ugovora) o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku. 

Članak 12. 

 U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna. 

Članak 13. 

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem dnevnog tiska. 

Članak 14. 

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje prihvaćaju objavljena pravila. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji. 

Članak 15. 

 Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. 

Članak 16. 

 U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu. 

 

KLASA: UP/I-460-02/21-01/180
URBROJ: 513-07-21-01-21-2
Zagreb, 20. svibnja 2021.

 

Pravila o korištenju osobnih podataka:

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri „Osvoji poklon paket preparativne kozmetike Esencia Adria” koja se održava u jednom kolu od 24.5. do 26.5.2021., kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke iz kupona (ime, prezime, adresa stanovanja, adresa elektroničke pošte i telefonski broj/broj mobilnog telefona) trgovačkom društvu 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, kao voditelju obrade osobnih podataka. Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. obrađivati u svrhu slanja Informacija davatelju osobnih podataka o proizvodima i uslugama trgovačkog društva 24sata d.o.o., i to putem pošte, elektroničke pošte, pozivom i/ili SMS-om. Želimo napomenuti da imate pravo povući ovu danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da o tome obavijestite voditelja obrade ili njegova zastupnika u pisanom obliku na adresu (Oreškovićeva 6H/1, Zagreb), e-mailom (marketing@24sata) ili usmenim putem. Po primitku izjave o povlačenju privole, 24sata d.o.o. kao voditelj obrade će pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju više se neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Treba napomenuti kako će sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje ostati pravno valjani.