Obavijesti

News

Komentari 41

Sve o povratu poreza: Evo tko mora popuniti obrazac do 1.3.

Sve o povratu poreza: Evo tko mora popuniti obrazac do 1.3.

Većina građana više ne mora pradavati poreznu prijavu za prethodnu godinu. No oni koji žele da im član obitelji bude olakšica jer lani nije imao prihoda, moraju to napraviti do 1. ožujka. Može se i preko ePorezne

Do kraja veljače obično treba predati godišnju prijavu poreza na dohodak. Ove godine je zadnji dan u veljači nedjelja, pa će zadnji dan za predaju poreznih prijava biti ponedjeljak, 1. ožujka.

Većina ljudi ne mora predati prijavu poreza na dohodak jer to već nekoliko godina Porezna uprava radi automatski, u posebnom postupku. No oni koji žele prijaviti neke olakšice ili uzdržavanog člana obitelji ili pak odustati od nekih prava, to moraju ove godine do ponedjeljka, 1. ožujka. To se može i elektronički, preko sustava ePorezna na Obrascu ZPP-DOH. Na internetskim stranicama Porezne uprave podsjećaju da su prava koja se mogu ostvariti: na uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu, stupanj i vrstu utvrđene invalidnosti i/ili prebivalište na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u potpomognuta područja I. skupine prema posebnom propisu i području Grada Vukovara i/ili pravo na uvećanje osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja.

Promijenio se zakon, ako ste mlađi od 25 možete dobiti i preko 23.000 kn povrat poreza
Promijenio se zakon, ako ste mlađi od 25 možete dobiti i preko 23.000 kn povrat poreza

Kako bi se koristio sustav e-Građani u kojem je i ePorezna, treba imati token internetskog bankarstva ili bilo koju vjerodajnicu sustava NIAS minimalne razine 3 i prijaviti se na ePoreznu na osobnom računalu te predati navedeni obrazac. Osim korištenja vjerodajnica sustava NIAS predaja ZPP-DOH obrasca moguća je i korištenjem eOsobne iskaznice.

Poreznu prijavu moraju podnjeti porezni obveznici koji su u poreznom razdoblju odnosno tijekom 2020. ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti, obrta, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga te oni koji su bili član posade broda u međunarodnoj plovidbi neovisno o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi. Oni podnose prijavu na obrascu DOH, a ostali, koji žele da im se priznaju određena prava u posebnom postupku moraju popuniti obrazac ZPP-DOH.

Poreznoj upravi postavili smo i nekoliko pitanja.

Moraju li prijaviti porez oni koji su uz redovitu plaću dobili i jedan ili više honorara?

- Porezni obveznici, koji u poreznom razdoblju ostvare dohodak od nesamostalnog rada,  (plaću) i drugi dohodak koji se ne smatra konačnim (primitke po osnovi autorskih honorara), nemaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave na Obrascu DOH već će Porezna uprava tim poreznim obveznicima izvršiti godišnji obračun i dostaviti im privremeno porezno rješenje najkasnije do 30. lipnja 2021. za 2020.

Mora li prijavu poreza na dohodak predati onaj tko je zaposlen u Hrvatskoj, a imao je i nekih primitaka iz inozemstva, na primjer honorara?

- Ako su primici iz inozemstva prijavljeni u skladu s propisima o porezu na dohodak u propisanom roku (putem Obrasca JOPPD i/ili Obrasca INO-DOH), a porezni obveznik nema obvezu podnošenja porezne prijave prema Zakonu odnosno ne obavlja samostalnu djelatnost, za tako ostvaren dohodak primijenit će se poseban postupak odnosno Porezna uprava će za tako ostvaren dohodak provesti postupak utvrđivanja godišnjeg dohotka po službenoj dužnosti te poreznim obveznicima dostaviti privremeno porezno rješenje u posebnom postupku najkasnije do 30.06.2021. za 2020.

Moraju li prijavu poreza predati oni koji su uz plaću imali i dobitak od štednje, kamata, dividende ili iznajmljivanja nekretnine, stana, poslovnog prostora, apartmana?

- Dohodak od kapitala (dohodak od kamata na štednju, dividendi i dr.) i dohodak od imovine (dohodak od najma/zakupa) smatra se konačnim dohotkom po osnovi kojeg porezni obveznici ne ostvaruju pravo na osobni odbitak te isti ne ulazi u godišnji obračun. Slijedom navedenog po osnovi tako ostvarenog dohotka ne podnosi se godišnja porezna prijava niti će Porezna uprava za tako ostvaren dohodak provesti poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak jer se porez plaćen u tijeku poreznog razdoblja po osnovi tako ostvarenog dohotka smatra konačno plaćenim porezom.

Preko obrasca ZPP-DOH može se prijaviti i uzdržavanog člana obitelji. Član obitelji kojeg netko želi prijaviti kao uzdržavanog člana ne smije imati proihod veći od 15.000 kuna.

Računaju li se stipendije u 15.000 kuna koliko može najviše primiti uzdržavani član obitelji, ako da, odnosi li se to na sve vrste stipendija ili samo neke?

- Pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove od 1. siječnja 2019. godine, ne uzimaju se u obzir niti stipendije, bez obzira na vrstu stipendije i neovisno o isplatitelju, stoga se dijete može smatrati uzdržavanim članom roditelju, neovisno o iznosu stipendije koju je dijete ostvarilo tijekom poreznog razdoblja.

Lani je žena prijavila kćer kao uzdržavanog člana, no Porezna uprava joj je to odbila. Kćer je radila tri mjeseca i dobila plaće u ukupnom iznosu manjem od 15.000 kuna. Zašto nije mogla biti uzdržavani član?

- Uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom smatraju se oni čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se u smislu Zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos od 15.000 kuna na godišnjoj razini. Iznos od 15.000 kuna smatra se bruto primitkom. Bruto primitkom smatra se ukupan iznos primitka koji sadrži obračunate obvezne doprinose za mirovinsko osiguranje (MIO I i MIO II, porez na dohodak i neto dohodak). Naime primjerice, dohodak od nesamostalnog rada odnosno plaće je razlika između primitaka i izdataka (kojima se smatraju uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja iz primitka). Slijedom navedenog, pod pretpostavkom da je član obitelji u poreznom razdoblju ostvario bruto primitak po osnovi plaće u iznosu od 15.100 kuna, u kojem slučaju dohodak iznosi 12.080 kn (15.100 kuna minus 20 posto doprinosi za obvezna osiguranja 3.020 kuna), on se ne može smatrati uzdržavanim članom obzirom da mu ostvareni primici prelaze iznos od 15.000 kuna.

Zaboravi li netko prijaviti olakšice, hoće li to moći napraviti kasnije, tijekom perioda za žalbe ili to tada više nije moguće?

- Porezni obveznici koji žele iskoristit pravo na porezne olakšice koje nisu iskoristili u tijeku godine, na primjer, dijete nije bilo upisano na poreznoj kartici kao uzdržavani član, mogu radi ostvarivanja tog prava podnijeti zahtjev za priznavanjem poreznih olakšica (Obrazac ZPP-DOH), najkasnije do 1. ožujka 2021. za 2020. Osnova za izmjenu privremenog poreznog rješenja ne može biti propuštanje roka za podnošenje obrasca za priznavanjem prava u posebnom postupku ili obrasca za pokretanje posebnog postupka, osim u slučaju opravdanih razloga sukladno odredbama zakona kojim je uređen opći porezni postupak.
 
Što se promijenilo u odnosu na prošlu godinu?

- Od 1. siječnja 2020. povećan je osnovni osobni odbitak s 3800 na 4000 kuna  mjesečno osnosno na 48.000 kuna godišnje te su prošireni primici koji se izuzimaju od cenzusa za uzdržavanog člana za primitke po osnovi naknade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja.

- Također su propisane nove porezne olakšice za mlade u obliku umanjenja godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe mlađe od 30 godina koje ostvaruju plaću te će povrat po toj osnovi ostvariti temeljem posebnog postupka koji provodi Porezna uprava po službenoj dužnosti.

- Za fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost propisano je da se poslovnim primicima poreznog razdoblja ne smatraju primici po osnovi potpora primljenih radi ublažavanja posebnih okolnosti propisanih propisom kojim je uređen opći porezni postupak te da se porezno priznatim izdacima, koji ne uvećavaju osobni odbitak, smatraju i sve donacije dane pravnim ili fizičkim osobama koje se odnose na otklanjanje posljedica katastrofe prema Odluci o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom.