Obavijesti

Promo sadržaj

7 koraka do sigurnog izvoza

7 koraka do sigurnog izvoza
2

Svoja izvozna potraživanja možete osigurati policom HBOR-a. Posebnu pažnju izvoznik treba obratiti na iznos zatražene osigurane svote koju navodi u zahtjevu za osiguranje jer zatražena osigurana svota predstavlja izvoznikovu izloženost prema inozemnom kupcu

1. Ugovaranje izvoznog posla uz odgodu plaćanja? Što treba dogovoriti? 

Prije podnošenja zahtjeva za osiguranje izvoznih potraživanja HBOR-u trebate definirati uvjete prodaje robe ili usluge s inozemnim kupcem pri čemu se podrazumijeva:

  • Količina i vrijednost izvozne robe/usluge
  • Dinamika i uvjeti isporuke robe/usluge
  • Rok plaćanja i način plaćanja.

Nakon zaprimanja inozemne narudžbe ili nakon zaključenja ugovora s inozemnim kupcem, možete započeti s pripremom zahtjeva za osiguranje izvoznih potraživanja.

2. Kako podnijeti zahtjev za osiguranje u HBOR?

Zahtjev za osiguranje dostupan je na HBOR-ovoj web stranici, a možete se obratiti HBOR-u da Vam ga dostavi i  elektroničkom poštom.

Zahtjev za osiguranje je standardiziran obrazac i trebate ispuniti osnovne podatke o Vašem poduzeću i inozemnom kupcu te informacije o ugovorenom izvoznom poslu za koji se traži ugovaranje osiguranja (izvoznu robu, ugovorenu vrijednost izvoza, dinamiku isporuka, rokove plaćanja, itd.).

Posebnu pažnju trebate obratiti na iznos zatražene osigurane svote koju navodite u zahtjevu za osiguranje jer zatražena osigurana svota predstavlja Vašu izloženost prema inozemnom kupcu.

Primjerice, ako i inozemnom kupcu svaki mjesec isporučujete 10.000 eura robe uz ugovorene rokove plaćanja od 90 dana, Vaša izloženost prema inozemnom kupcu iznosi 30.000 eura i toliko bi trebala iznositi osigurana svota.
Trajanje osiguranja treba zatražiti za razdoblje tijekom kojeg namjerava isporučivati robu inozemnom kupcu.
Potpisan zahtjev za osiguranje možete dostaviti HBOR-u redovnom poštom na adresu: HBOR, Strossmayerov trg 9, Zagreb ili elektroničkom poštom na adresu: osiguranje@hbor.hr

3. Bonitetno izvješće inozemnog kupca. Tko ga može izraditi? 

Uz zahtjev za osiguranje HBOR-u potrebno je priložiti  bonitetno izvješće inozemnog kupca koje sadrži informacije o njegovom poslovanju.

Bonitetna izvješća inozemnih društava izrađuju specijalizirane bonitetne agencije. U Republici Hrvatskoj trenutno posluje više bonitetnih agencija i izvoznik može sam izabrati bonitetnu agenciju od koje će kupiti bonitetno izvješće inozemnog kupca.
Izvoznik može i ovlastiti HBOR da u njegovo ime i za njegov račun naruči izradu bonitetnog izvješća inozemnog kupca.
 

4. Procjena rizika osiguranja i odobrenje osiguranja

Analizu i procjenu rizika radi HBOR sukladno svim raspoloživim informacijama dobivenim od izvoznika iz zahtjeva za osiguranje, bonitetnog izvješća inozemnog kupca te iz ostalih izvora.

Nakon analize i procjene rizika, HBOR donosi odluku o odobrenju ili odbijanju osiguranja.

Kod donošenja odluke o odobrenju osiguranja HBOR definira sljedeće uvjete osiguranja:

  • Osigurana svota - osigurana svota bi u svakom trenutku trajanja osiguranja trebala pokriti Vašu u izloženost prema inozemnom kupcu.
  • Samopridržaj  - samopridržaj predstavlja izvoznikov udio u riziku i u praksi se kreće između 5% i 20%. 
  • Premija osiguranja - premija osiguranja ovisno o iznosu osigurane svote i trajanju osiguranja može iznositi od 12 EUR do 860 EUR.
  • Trajanje osiguranja - trajanje osiguranja moguće je ugovoriti na 3, 6 ili 12 mjeseci. Ako stes inozemnim kupcem ugovorili jednu isporuku robe/usluge dovoljno je ugovoriti osiguranje na 3 mjeseca. Ako s inozemnim kupcem imate ugovorene kontinuirane isporuke, preporuča se ugovaranje osiguranja na 12 mjeseci.
  • Ostali uvjeti osiguranja.


5.  Izdavanje police osiguranja za male izvoznike

Odobreni uvjeti osiguranja ugovaraju se kroz policu osiguranja za male izvoznike.
Policu osiguranja potpisuju izvoznik i HBOR. Osiguranje se aktivira nakon što platite premiju osiguranja.

6. Osigurana isporuka robe ili usluge inozemnom kupcu

S osiguranom isporukom robe/usluge inozemnom kupcu možete započeti nakon što je aktivirana polica osiguranja. Isporuke prema inozemnom kupcu izvršene tijekom trajanja osiguranja su osigurane.

7. Što u slučaju kada inozemni kupac ne plati izvozniku isporučenu robu?

U slučaju da Vam inozemni kupac ne plati u utvrđenom roku, s danom dospijeća potraživanja trebate prestati s daljnjim isporukama. U roku od 15 dana od datuma dospijeća trebate obavijestiti HBOR ako Vam inozemni kupac nije platio izvezenu robu/uslugu.
Prema dogovoru, poziva se inozemnog kupca na plaćanje i dogovaraju se aktivnosti u vezi s postupomk prisilne naplate.
Ako kupac ne plati dug u roku od 3 mjeseca od dospijeća duga, izvoznik podnosi odštetni zahtjev HBOR-u.
Obrada odštetnog zahtjeva traje mjesec dana. Nakon prihvaćanja odštetnog zahtjeva, HBOR izvozniku isplaćuje odštetu u roku od 15 dana.

Što ako inozemni kupac nije prihvatljiv za osiguranje?

Ako je inozemni kupac slabijeg boniteta i nije prihvatljiv za osiguranje, izvozniku se preporuča ugovoriti djelomičnu avansnu naplatu, akreditiv, pridržaj prava vlasništva, korporativno jamstvo matičnog društva i sl.
U slučaju da HBOR izvozniku u cijelosti odbije zahtjev za osiguranje izvozniku se preporuča uvjetovati inozemnom kupcu avansno plaćanje ili pribavljanje bankarske garancije.