Računovodstvo i porezi

Komentari 1

Izračunajte na koliko dana godišnjeg odmora imate pravo

Izračunajte na koliko dana godišnjeg odmora imate pravo

Godišnji odmor s jedne je strane obveza poslodavca, a s druge je strane pravo radnika, utvrđeno Zakonom o radu. Radnik godišnje ima pravo na odmor od najmanje 4 tjedna, no koliko je to zapravo dana?

Za svaku kalendarsku godinu radnik ima pravo na godišnji odmor od najmanje 4 tjedna, a ovdje se postavlja pitanja koliko je to dana. Odgovor ovisi o radnikovu tjednom rasporedu radnog vremena, što u praksi znači sljedeće.

1. ako radnik po svom rasporedu tjedno radi od ponedjeljka do subote, što znači 6 radnih dana, tad mu godišnji odmor iznosi 24 radna dana

2. ako radnik tjedno radi od ponedjeljka do petka, što znači 5 radnih dana, tad mu godišnji odmor iznosi 20 radnih dana 
3. ako radnik tjedno radi od ponedjeljka do četvrtka, dakle 4 radna dana, godišnji mu odmor iznosi 16 radnih dana
Nabrojeno predstavlja minimalni broj dana godišnjeg odmora, a samim ugovorom o radu ili drugim aktom, kao što su, primjerice, pravilnik o radu poslodavca, kolektivnim ugovor i slično, mogu se utvrditi dodatni dani godišnjeg odmora, kao što su dani na staž, stručnu spremu, obiteljske prilike i slično.

Koje kategorije radnika imaju pravo na dulji godišnji odmor? 

Iznimno, određenim kategorijama radnika, kao što su radnici s invaliditetom, maloljetni radnici i radnici koje uz primjenu svih mjera zaštite na radu nije moguće zaštititi od štetnih utjecaja kojima su na radnome mjestu izloženi - minimalno trajanje godišnjeg odmora je 5 tjedana. Pritom se u trajanje godišnjeg odmora ne uračunavaju nedjelje, blagdani i praznici, neradni dani, razdoblje bolovanja i dani plaćenog dopusta.

Kad radnik ima pravo na puni godišnji odmor a kad na njegov razmjerni dio? 

Jedno od pitanja koja se učestalo postavljaju jest kad radnik ima pravo na puni godišnji odmor. Odgovor je da radnik stječe pravo na puni godišnji odmor nakon 6 mjeseci neprekidnog radnog odnosa kod svog poslodavca kad se zaposli prvi put ili kad ima prekid između dva radna odnosa dulji od 8 dana. 
Do tada radnik ostvaruje pravo na dio, koji Zakon o radu naziva razmjerni dio godišnjeg odmora i koji se računa prema sljedećoj formuli: polovina od ukupnog broja dana godišnjeg odmora radnika množi se s brojem navršenih mjeseci rada kod radnikova poslodavca.
Uz to, primjerice, radnik kojemu prestaje radni odnos za tu kalendarsku godinu ostvaruje pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora, što znači da, ako mu radni odnos prestaje, recimo, krajem svibnja, tad za tu godinu ima pravo na pet dvanaestina godišnjeg odmora. Ako mu radni odnos prestaje krajem srpnja, tad za tu godinu ima pravo na sedam dvanaestina godišnjeg odmora itd.
S motrišta poslodavca, važno je napomenuti da svaki poslodavac:

- do 30. lipnja tekuće godine, mora sastaviti interni akt koji se naziva raspored korištenja godišnjeg odmora
- najmanje 15 dana prije korištenja godišnjeg odmora mora obavijestiti, preporučujemo u pisanom obliku, radnike o trajanju godišnjeg odmora i vremenu (datum, mjesec) kad će koristiti godišnji odmor.

Do kada radnik ima pravo iskoristiti svoj godišnji odmor? 

Sljedeće je učestalo pitanje do kada radnik ima pravo iskoristiti svoj godišnji odmor. Naime, radnik može iskoristiti svoj godišnji odmor u neprekidnom trajanju, odnosno odjednom, ili u dijelovima. Ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor mora iskoristiti najmanje 2 tjedna odjednom - osim ako se radnik i poslodavac drukčije ne dogovore. Ostatak mora iskoristiti najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine. To znači
da se tzv. stari godišnji odmor, onaj od prošle godine, a ne i od pretprošle godine ili njegov neiskorišteni dio, mora iskoristiti do 30. lipnja sljedeće godine.
Iznimno, do 31. prosinca sljedeće kalendarske godine stari godišnji odmor ili njegov neiskorišteni dio imaju pravo iskoristiti ove kategorije radnika:
a) radnici koji su se vratili na rad nakon korištenja prava na rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust,
b) radnici koji su se vratili na rad nakon dopusta radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju,
c) članovi posade broda,
d) radnici na radu u inozemstvu,
e) radnici koji su obavljali dužnost i prava državljana u obrani.
Radniku koji ne uspije iskoristiti godišnji odmor ili njegov neiskorišteni dio jer mu je prestao radni odnos, primjerice sporazumom, istekom roka kod ugovora o radu na određeno vrijeme i drugo, njegov - tada već bivši poslodavac, mora isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor umjesto korištenja godišnjeg odmora. Ova naknada se određuje razmjerno broju dana neiskorištenoga godišnjeg odmora, a osnovica za izračun ove naknade jest najmanje u visini radnikove prosječne mjesečne plaće u prethodna 3 mjeseca.

Ante Vidović, viši predavač, RRiF Visoka škola za financijski menadžment