Viral

Komentari 0

Pravila nagradne igre: Osvoji 60.000kn na Mastercard kartici

Pravila nagradne igre: Osvoji 60.000kn na Mastercard kartici

Povodom 6.000 broja tiskanog izdanja 24sata darujemo svoje čitatelje s poklon karticom u vrijednosti 60.000kn

Članak 1. 

 Priređivač nagradne igre pod nazivom „Osvoji 60.000kn na Mastercard kartici“  je 24sata d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 6H/1, OIB:78093047651. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe dnevnog lista "24sata" te unapređenja prodaje navedenog dnevnog lista. 

Članak 2. 

Nagradna igra traje od 02.03.2022.(srijeda) do 3.3.2022. (četvrtak). 

Članak 3. 

 Početak nagradne igre „Osvoji 60.000kn na Mastercard kartici“ je srijeda 02.03.2022. kada će u svakom primjerku nacionalnog izdanja 24sata biti objavljen kupon za nagradnu igru. 

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija izda suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena na www.24sata.hr.  

Članak 4. 

 Ukupni fond nagrade u nagradnoj igri iznosi 60.000,00 kn uključujući PDV, a čini ga: 

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac. Vrijednost nagrade izražena je s PDV-om. 

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa. 

Članak 5. 

02.02.2022.(srijeda) i 03.03.2022. (četvrtak) u 24sata objavit će se po jedan nagradni kupon. Kupone će čitatelji izrezivati i skupljati te će ukupno sakupiti dva kupona. 

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi čitatelji – kupci 24sata koji tijekom nagradne igre sakupe 2 nagradna kupona, ispune ga sa traženim podacima i  pošalju na adresu P.P. 760, 10 002 Zagreb s naznakom 24sata nagradna igra – „Osvoji 60.000kn na Mastercard kartici“. 

U bubanj za izvlačenje ulaze sve kuverte s kuponima koji su pristigli na gore navedenu adresu do petak, 18.03.2022. do 9:00 ujutro. 

Članak 6. 

Nagrada će se javno izvlačiti u prostorijama redakcije "24sata", Oreškovićeva 6H/1, Zagreb uz nadzor javnog bilježnika i tročlane komisije u petak, 18.03.2022. nakon 10:00 sati. 

Članak 7. 

Tročlana komisija nadzire izvlačenje, naznačene u članku 4. ovih Pravila te o tijeku javnog izvlačenja vode Zapisnik. Svi pristigli kuponi podložni su provjeri. 

Članak 8. 

Dobitnici koji su osvojili nagrade u nagradnoj igri „Osvoji 60.000kn na Mastercard kartici“  bit će objavljen na www.24sata.hr unutar deset dana, računajući od dana javnog izvlačenja nagrada u nagradnoj igri. 

Članak 9. 

Priređivač nagradne igre osigurava sve objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči dobitniku njihovu isporuku. 

Članak 10. 

Svaki dobitnik u nagradnoj igri, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim pravilima, treba preuzeti nagradu u roku 30 (trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade, zbog epidemiološke situacije u državi. U slučaju da se dobitnik ne javi u navedenom roku, priređivač će postupiti sukladno odredbama članka 13. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. Nakon isteka roka dobitnik gubi pravo preuzimanja ostvarene nagrade. 

Po primitku nagrade, dobitnik će primiti dva primjerka Sporazuma o preuzimanju nagrade te je jedan dužan vratiti na adresu priređivača (24sata d.o.o., Oreškovićeva 6H/1, 10 010 Zagreb) s naznakom „Sporazum - Nagradna igra: „Osvoji 60.000kn na Mastercard kartici“, a drugi primjerak Potvrde sačuvati. Osvojena nagrada se ne može zamijeniti za novac i neku drugu nagradu, niti se može prenijeti na treće osobe.  Ukoliko je dobitnik nagrade iz ove nagradne igre maloljetan na dan izvlačenja dobitnika, nagrada glasi na ime roditelja ili zakonskog skrbnika te ju on i preuzima u ime dobitnika. 

Članak 11. 

U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisom sporazuma (ugovora) o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku. 

Članak 12. 

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna. 

Članak 13. 

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem dnevnog tiska. 

Članak 14. 

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje prihvaćaju objavljena pravila. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji. 

Članak 15. 

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. 

Članak 16. 

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu. 

 

KLASA: UP/I-460-02/22-01/82   

URBROJ: 513-07-21-01-22-3 

Zagreb, 24. veljače 2022. 

 

Pravila o korištenju osobnih podataka: 

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri „Osvoji 60.000 kn na Mastercard kartici“ koja se održava od 2 ožujka  do 3. ožujka 2022. i davanjem izričite privole kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke (ime, prezime, adresa stanovanja, adresa elektroničke pošte i telefonski broj/broj mobilnog telefona) trgovačkom društvu 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, kao voditelju obrade osobnih podataka. Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. obrađivati u svrhu proglašenja dobitnika nagradne igre. Pohrana i obrada osobnih podataka vršiti će se tijekom perioda od 3. ožujka 2022.  do 20. ožujka 2022., a od dana zaprimanja Vaših podataka. Također, dajem izričitu privolu i pristajem na objavu podataka dobivenih putem natječaja, na internet stranicama društva 24sata d.o.o.. U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite odjel marketinga slanjem e-mail obavijesti na marketing@24sata kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke. Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti   trgovačko društvo 24sata d.o.o. u pisanom obliku na adresu  Oreškovićeva 6H/1,10010 Zagreb s napomenom „odjel marketinga GDPR“, elektroničkom obliku na marketing@24sata.hr. Nadalje, po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani. Osim prava na povlačenje privole, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imate pravo na pristup i potvrdu od 24sata d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja ("pravo na zaborav"), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb, ili putem elektroničke pošte na adresu: azop@azop.hr. Više informacija potražite u Politici zaštite privatnosti dostupnoj na https://azop.hr/politika-privatnosti/.