Viral

Komentari 5

Pretplati se i osvoji PlayStation 5 s dvije igre u paketu

Pretplati se i osvoji PlayStation 5 s dvije igre u paketu

Nova nagradna igra nagrađuje svoje aktivne pretplatnike na digitalno izdanje 24sata PLUS

Članak 1. 

 Priređivač nagradne igre pod nazivom „ Pretplati se i osvoji PlayStation 5 s dvije igre u paketu” je 24sata d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 6H/1, OIB:78093047651. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe dnevnog lista "24sata" te prodaje pristupa 24sata PLUS+ sadržaju. 

Članak 2. 

 Nagradna igra održava se od 07.12.2021. do 23.12.2021.  

Članak 3. 

Početak nagradne igre „ Pretplati se i osvoji PlayStation 5 s dvije igre u paketu” je utorak 07.12.2021.  

U nagradnoj igri sudjeluju sve fizičke osobe sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koji na dan 23.12.2021. godine imaju aktivnu pretplatu na digitalno izdanje 24sata PLUS (https://www.24sata.hr/plus) u obliku “Mjesečnog pristupa” ili “Pristupa 365 dana”.  

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih izdaju suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena na www.24sata.hr.  

Članak 4. 

 Ukupni fond nagrade u nagradnoj igri iznosi 13.864,72 kn uključujući rabat i PDV, a čini ga: 

3x PlayStation 5 + Demon’s Souls PS5 + Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition PS5 jedinične cijene 4.201,43 HRK (bez rabata od 12% i PDV-a)  

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac. 

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa. 

Članak 5. 

Dobitnici će se javno izvlačiti nasumičnim odabirom putem web stranice https://www.random.org/ u prostorijama redakcije "24sata", Oreškovićeva 6H/1, Zagreb u utorak, 28.12.2021. u 13:00 sati. 

Članak 6. 

Tročlana komisija nadzire izvlačenje nagrade naznačene u članku 4. ovih Pravila te o tijeku javnog izvlačenja vodi Zapisnik.  

Članak 7. 

 Dobitnik koji osvoji nagradu u nagradnoj igri „ Pretplati se i osvoji PlayStation 5 s dvije igre u paketu”  bit će objavljen na www.24sata.hr u roku od osam dana, računajući od dana javnog izvlačenja nagrade u nagradnoj igri. 

Članak 8. 

 Priređivač nagradne igre osigurava nagradu objavljenu u nagradnom fondu i jamči dobitniku isporuku iste. 

Članak 9. 

 Dobitnik u nagradnoj igri, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim pravilima, treba preuzeti nagradu u roku 30 (trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade. Dobitniku će nagradu dostaviti priređivač na adresu dobitnika. U slučaju da se dobitnik ne javi u navedenom roku, priređivač će postupiti sukladno odredbama članka 15. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. 

Po primitku nagrade, dobitnik će primiti dva primjerka Sporazuma o preuzimanju nagrade te je jedan dužan vratiti na adresu priređivača (24sata d.o.o., Oreškovićeva 3D, 10 010 Zagreb) s naznakom „Sporazum - Nagradna igra: „ Pretplati se i osvoji PlayStation 5 s dvije igre u paketu” , a drugi primjerak Potvrde sačuvati. Osvojena nagrada se ne može zamijeniti za novac i neku drugu nagradu, niti se može prenijeti na treće osobe. 

Ukoliko je dobitnik nagrade iz ove nagradne igre maloljetan na dan izvlačenja dobitnika, nagrada glasi na ime roditelja ili zakonskog skrbnika te ju on i preuzima u ime dobitnika. 

Članak 10. 

 U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisom sporazuma (ugovora) o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku. 

Članak 11. 

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna. 

Članak 12. 

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem dnevnog tiska. 

Članak 13. 

Pravo prijave u ovom nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća). Sudjelovanjem u nagradnoj igri prihvaćaju se Pravila nagradne igre.   

Članak 14. 

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. 

Članak 15. 

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu. 

 

KLASA: UP/I-460-02/21-01/536

URBROJ: 513-07-21-01-21-2

Zagreb, 26. studeni 2021.   

 

Pravila o korištenju osobnih podataka:

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri „ Pretplati se i osvoji PlayStation 5 s dvije igre u paketu"  koja se održava od 07.12.2021. do 23.12.2021. i davanjem izričite privole kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke (ime, prezime, adresa stanovanja, adresa elektroničke pošte i telefonski broj/broj mobilnog telefona) trgovačkom društvu 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, kao voditelju obrade osobnih podataka. Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. obrađivati u svrhu proglašenja dobitnika nagradne igre. Pohrana i obrada osobnih podataka vršiti će se tijekom perioda 7.12.2021. do 1.1.2022., a od dana zaprimanja Vaših podataka. Također, dajem izričitu privolu i pristajem na objavu podataka dobivenih putem natječaja, na internet stranicama društva 24sata d.o.o.. U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite odjel marketinga slanjem e-mail obavijesti na marketing@24sata kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke. Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti   trgovačko društvo 24sata d.o.o. u pisanom obliku na adresu  Oreškovićeva 6H/1,10010 Zagreb s napomenom „odjel marketinga GDPR“, elektroničkom obliku na marketing@24sata.hr. Nadalje, po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani. Osim prava na povlačenje privole, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imate pravo na pristup i potvrdu od 24sata d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja ("pravo na zaborav"), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb, ili putem elektroničke pošte na adresu: azop@azop.hr. Više informacija potražite u Politici zaštite privatnosti dostupnoj na https://azop.hr/politika-privatnosti/.