Potrošač

Komentari 1

Niste zadovoljni šišanjem? Prijavite slučaj Sudu časti

Niste zadovoljni šišanjem? Prijavite slučaj Sudu časti

Frizera koji je napravio lošu frizuru možete, ako je riječ o frizeru fizičkoj osobi - obrtniku, prijaviti Sudu časti Hrvatske obrtničke komore u roku od 12 mjeseci

Pitanje: Bila sam kod frizera te me je ošišao asimetrično i ružno. Imam račun i zanima me mogu li ga i kome prijaviti?

Odgovor: Frizera koji je napravio lošu frizuru možete, ako je riječ o frizeru fizičkoj osobi - obrtniku, prijaviti Sudu časti Hrvatske obrtničke komore- Prijava se može podnijeti u roku od šest mjeseci od saznanja za povredu i učinitelja, a najkasnije u roku od 12 mjeseci otkad se povreda dogodila. Prijava i svi prilozi, obavezno u dva primjerka, podnose se u pisanom obliku na adresu suda. Prijava uz opis povrede mora imati sve podatke o prijavitelju i prijavljenom te mora biti potpisana - objasnili su u Hrvatskoj obrtničkoj komori.