Računovodstvo i porezi

Komentari 0

Evo koje sve besporezne naknade možete isplatiti svojim zaposlenicima

Evo koje sve besporezne naknade možete isplatiti svojim zaposlenicima

Osim ugovorene redovite plaće, radnicima se pod određenim uvjetima mogu isplaćivati i neoporezive naknade, nagrade i potpore. Mogućnost isplata proizlazi iz Zakona o porezu na dohodak i pripadajućeg Pravilnika o porezu na dohodak

Navedeni propisi, međutim, nisu izvori materijalnih prava radnika nego samo propisuju uvjete i iznose isplata neoporezivih nagrada, naknada i potpora. Izvori materijalnih prava radnika su kolektivni ugovori, pravilnici o radu, ugovori o radu i drugi akti poslodavca. Tako, primjerice, ako poslodavci nisu obveznici primjene kolektivnog ugovora, tad samostalno odlučuju hoće li i u kojim iznosima isplaćivati navedene nagrade, naknade i dr. svojim zaposlenicima. 

Prigodne nagrade i darovi za djecu 

Prigodna nagrada – koja uključuje regres, uskrsnicu, božićnicu i sl., može se neoporezivo isplatiti radniku do 3000 kuna godišnje. Uz to, radnicima se može neoporezivo dati i dar u naravi do visine od 600 kuna godišnje. Radnicima koji imaju djecu poslodavci mogu neoporezivo isplatiti i dar djetetu do 15 godina života (koje je do 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina života) do visine od 600 kn godišnje. Prigodne nagrade i darove djeci moguće je isplatiti u gotovu novcu, na tekući račun radnika, ali i u naravi. Osim prigodnih nagrada, poslodavci mogu svojim radnicima neoporezivo isplatiti i novčane nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja do 5000 kn godišnje. Navedena nagrada može se isplaćivati jedanput godišnje u svoti od 5000 kn ili bilo kojom drugom dinamikom (npr. mjesečno) – ali ukupno do 5000 kn na razini godine. 

Troškovi smještaja mogu se podmiriti do visine stvarnih troškova 

Poslodavci mogu svojim zaposlenicima nadoknaditi i troškove smještaja, troškove prehrane te ujedno mogu nadoknađivati troškove redovne skrbi djece radnika te troškove ugostiteljskih i turističkih usluga namijenjenih odmoru radnika u obliku Hrvatske turističke kartice. Troškovi stanovanja u unajmljenom stanu mogu se nadoknaditi radnicima do visine stvarnih troškova smještaja, odnosno visina nadoknade tih troškova nije ograničena. Navedena nadoknada treba se radnicima isplaćivati isključivo bezgotovinskim putem, odnosno nadoknaditi radniku na njegov tekući račun. Ako troškove smještaja poslodavac izravno podmiruje najmodavcu stana, i ovo plaćanje treba obaviti bezgotovinskim putem. 

Poslodavac može donijeti i odluku da će svojim zaposlenicima podmirivati troškove prehrane. Troškovi prehrane mogu se neoporezivo isplaćivati radnicima u obliku paušalne gotovinske svote do 5000 kn godišnje ili na temelju vjerodostojne dokumentacije (računi za hranu) do svote od 12.000 kn godišnje. Nadoknada u visini od 5000 kn mora se isplatiti isključivo na tekući račun radnika i za nju radnik ne treba poslodavcu dostaviti račune za hrane. Uz navedeno, poslodavci mogu svojim radnicima tijekom radnog vremena na teret troškova trgovačkog društva plaćati troškove toplih i hladnih napitaka (kave, čaja, sokova i sl. osim napitaka koji sadrže alkohol), i to u visini stvarnih troškova, ali bez prava na odbitak pretporeza po računima za njihovu nabavu.

Poslodavci mogu subvencionirati vrtiće za djecu radnika

Poslodavci mogu svojim radnicima isplaćivati naknadu za troškove redovne skrbi djece u ustanovama predškolskog odgoja te drugih pravnih i fizičkih osoba koje na temelju posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi do visine stvarnih izdataka. Kako bi navedena isplata bila neoporeziva za poslodavca, poslodavac treba osigurati svu vjerodostojnu dokumentaciju kojom se dokazuje nastanak tih troškova (račune primljene od dječjeg vrtića, ugovore, uplatnice i slično), a isplatu na ime "refundacije" ovih troškova radniku poslodavac treba obaviti isključivo na njegov tekući račun. 
Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika, odnosno nadoknade troškova za odmor radnika, mogu se dodatno isplatiti do svote od 2500 kn godišnje. Navedenu naknadu poslodavci isplaćuju na poseban račun koji je radnik otvorio u banci za tu namjenu. Radniku se za korištenje tih sredstava daje debitna platežna kartica komercijalnog naziva Hrvatska turistička kartica. Ta kartica može se koristiti samo za plaćanje ugostiteljskih i turističkih usluga koje pružaju pravne i fizičke osobe, a koje ispunjavaju uvjete za pružanje tih usluga u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje ugostiteljska djelatnost i pružanje turističkih usluga.

Briga za zdravlje zaposlenika

Poslodavci mogu svojim radnicima neoporezivo podmirivati i premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja do 2500 kn godišnje. Navedene isplate trebaju biti podmirene bezgotovinskim putem. Uz to, poslodavci mogu svojim radnicima, uz njihov pristanak, uplaćivati premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja do visine 500 kn za svaki mjesec tijekom godine - odnosno ukupno do 6000 kn godišnje. 

Za novorođenče neoporeziva isplata do čak 10.000 kuna

Uz sve prethodno navedene neoporezive isplate, poslodavci mogu svojim radnicima neoporezivo isplaćivati i određene potpore, kao što su potpora za novorođenče, koja se može neoporezivo isplatiti do 10.000 kn godišnje, zatim potpore zbog neprekidnog bolovanja duljeg od 90 dana (do 2500 kn godišnje) i dr. neoporezive potpore prema odredbama Pravilnika o porezu na dohodak. Mnoge informacije o neoporezivim naknadama možete pronaći i u RRiF časopisu za računovodstvo, poreze i financije.  

Jubilarne nagrade prema godinama staža 

Jubilarne nagrade mogu se neoporezivo isplaćivati prema godinama navršenog staža radnika. Tako se neoporezivo može isplatiti jubilarna nagrada za 10 godina staža u visini od 1500 kn, za 15 godina staža u visini od 2000 kn, za 20 godina staža u visini od 2500 kn, za 25 godina staža u visini od 3000 kn itd. Isplata navedenih nagrada može se obaviti u novcu (na tekući račun radnika ili u gotovini) ili u naravi (kupnja darova). 
Osim navedenih neoporezivih isplata, poslodavci mogu svojim radnicima neoporezivo isplaćivati druge naknade troškova, dnevnice i dodatke, otpremnine i dr. Visina tih neoporezivih isplata također je propisana odredbama Pravilnika o porezu na dohodak.

Dr. sc. Tamara Cirkveni Filipović, prof. v.š. RRiF Visoka škola za financijski menadžment