Na portal se također možeš prijaviti i
putem svog Facebook ili Google računa.
ili Prijava Prijavi se
Najnovije vijesti iz Hrvatske i Svijeta na 24sata
0 komentara

Opći uvjeti aukcije: Šimunov korak

Dražba dresova GNK Dinamo s utakmice protiv HNK Hajduk 22. studenog na www.aukcije.hr ima cilj osigurati malom Šimunu Stojanoviću novo ortopedsko pomagalo

0 komentara

OPĆI UVJETI AUKCIJE

koju organizira i provodi 24sata d.o.o., Oreškovićeva 6H/1, 10 010 Zagreb

(u daljnjem tekstu: 24sata).

Predmet

Članak 1.

Ovim općim uvjetima uređuju se međusobna prava i obveze 24sata i osoba koje sudjeluju na aukcijama, izlažući na prodaju svoje proizvode i usluge (u daljnjem tekstu: sudionici) u pogledu uvjeta za sudjelovanje sudionika na aukcijama, u pogledu ustupanja kupovne cijene koju sudionik potražuje od kupca na temelju na aukciji sklopljenog ugovora o prodaji proizvoda i usluga te u pogledu prodaje oglasnog prostora na stranicama novina 24sata.

Značenje pojedinih pojmova

Članak 2.

Ako u pojedinom članku ovog ugovora nije drugačije određeno, pojmovi koji se koriste u ovom ugovoru imaju sljedeća značenja:

Aukcija: označava povremenu organiziranu prodaju proizvoda i usluga najboljem ponuditelju, koju u računalnom obliku na web-stranici www.aukcije.hr organizira 24sata.

Kupac: označava ponuditelja koji je na aukciji dao najbolju ponudu i s kojim je po isteku aukcije sudionik sklopio ugovor o prodaji proizvoda i usluga.

Ponuditelj: označava osobu koja sudjeluje na aukciji davanjem ponude za kupnju proizvoda i usluga koje je sudionik izložio na aukciji, pozivajući time ponuditelje da pod objavljenim uvjetima učine ponudu.

Pravila aukcije: označava pravila kojima se uređuje sudjelovanje, obveze i odgovornosti svih osoba koje sudjeluju na aukciji, a objavljena su na web-stranici www.24sata.hr/aukcija-simunov-korak.

Ugovor ugovor o sudjelovanju na aukciji koji sklapaju 24sata i GNK Dinamo. Odredbe ovih općih uvjeta dopunjuju posebne pogodbe ugovora i obvezuju kao i ove.

Uvjeti oglašavanja: označavaju opće uvjete pod kojima 24sata pruža usluge oglašavanja, a objavljeni su na web-stranici http://www.24sata.biz

Aukcija

Članak 3.

Sudionik se obvezuje izložiti na aukciji proizvode i usluge navedene u obrascu proizvoda i usluga koji je dan u prilogu 1. ugovora, pozivajući na taj način ponuditelje da pod objavljenim uvjetima daju svoju ponudu cijene.

Potpisivanjem ugovora sudionik bezuvjetno, neograničeno i neopozivo ovlašćuje te nalaže 24sata da proizvode i usluge navedene u obrascu istakne na aukciji čim to prema planu održavanja aukcija bude moguće.

Proizvodi i usluge koji se prodaju na aukciji

Članak 4.

Proizvodi i usluge koje sudionik ističe na aukciji u svim obilježjima moraju biti u skladu s važećim propisima te njihovo stavljanje u promet ne smije biti ograničeno ili zabranjeno.

Sudionik (GNK Dinamo) se obvezuje da će proizvodi koji se ističu na aukciji biti novi, nerabljeni, ispravni i originalno zapakirani te će u takvom stanju biti predani kupcu ako na aukciji bude sklopljen ugovor o njihovoj prodaji. U tom smislu sudionik se obvezuje da proizvodi neće biti izložbeni primjerci te da neće imati pravne nedostatke.

Sudionik se obvezuje da uz proizvode, njihove pripatke i usluge kupcu preda i uobičajene garancije za ispravno funkcioniranje prodane stvari, jamstva, upute i drugu dokumentaciju koje se uobičajeno predaju kupcu takvih proizvoda i usluga.

Od trenutka sklapanja ovog ugovora pa do dovršetka aukcije sudionik se obvezuje da proizvode i usluge koje je istaknuo na aukciji neće nuditi na prodaju izvan sustava aukcije, da njima neće raspolagati na drugi način, kao i da će poduzeti uobičajene mjere radi njihova očuvanja u ispravnom i nekorištenom stanju.

Opis proizvoda i usluga koji se prodaju na aukciji

Članak 5.

Opis proizvoda i usluga sadržan u obrascu proizvoda i usluga objavljuje se u katalogu aukcije te na web-stranici aukcije. Opis proizvoda i usluga sastavni je dio uvjeta pod kojima sudionik poziva ponuditelje da putem sustava aukcije daju svoju ponudu za kupnju tih proizvoda i usluga.

Opis sadrži podatke o:

imenu, tvrtki, matičnom broju i punoj adresi sudionika ili osobe kojoj kupac može iznijeti svoje prigovore

proizvodu ili usluzi koji se nude te njihovu nazivu

glavnim svojstvima proizvoda ili usluge

cijeni proizvoda ili usluge, uključujući sva porezna i druga davanja

troškovima dostave proizvoda

načinu plaćanja i roku isporuke proizvoda ili pružanja usluge

uslugama koje se nude nakon prodaje (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova)

jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu.

Ako je na temelju zakona ili drugog propisa sudionik obvezan objaviti dodatne podatke o proizvodu ili uvjetima prodaje, takve podatke može dostaviti u obrascu proizvoda i usluga. 24sata može tražiti od sudionika i druge podatke.

Članak 6.

Sudionik odgovara za točnost, cjelovitost i usklađenost podataka o proizvodima i uslugama koje ističe na aukciji s odredbama zakona. Sudionik može izložiti promotivni materijal o aukciji u svojoj prodavaonici.

Vrijednost proizvoda i usluga koji se prodaju na aukciji

Članak 7.

Ukupna vrijednost proizvoda i usluga koje sudionik izlaže na aukciji mora biti jednaka njihovoj maloprodajnoj cijeni u prodavaonici sudionika na dan sklapanja ugovora.

Ukupna vrijednost svih proizvoda i usluga koji se izlažu na jednoj aukciji ne može iznositi manje od 5.000,00 kn s PDV-om.

Vrijednost pojedinog proizvoda ili usluge koji se izlažu na aukciji ne može biti manja od protuvrijednosti od 500,00 kn s PDV-om.

Maloprodajna cijena proizvoda i usluga u prodavaonici sudionika mora biti uobičajena cijena, približno jednaka maloprodajnoj cijeni istih ili u nedostatku istih, sličnih proizvoda i usluga koje prodaju drugi proizvođači, trgovci ili davatelji takvih usluga.

Nakon sklapanja ovog ugovora, pa sve do isteka roka od dva tjedna koja slijede nakon dana dovršetka aukcije, sudionik mora zadržati istu maloprodajnu cijenu proizvoda ili usluge koju je imao u svojoj prodavaonici u trenutku sklapanja ovog ugovora.

Prodajna cijena proizvoda i usluga na aukciji

Članak 8.

Početna cijena za proizvod ili uslugu koja se izlaže na aukciji, ispod koje se neće prihvaćati ponude, iznosit će najmanje polovinu maloprodajne cijene koju sudionik na dan sklapanja ovog ugovora nudi u svojoj prodavaonici za taj proizvod ili uslugu.

Početnu cijenu utvrđuje 24sata.

Cijena postignuta na aukciji ne sadrži u sebi trošak dostave proizvoda i usluge kupcu, trošak montaže proizvoda i druge sporedne troškove. Sudionik koji u pravilu obavlja besplatnu dostavu obvezan je takvu besplatnu dostavu izvršiti u pogledu proizvoda i usluga koji su prodani na aukciji.

Ako sudionik želi uslugu dostave zaračunati zasebno, obvezan je u obrascu proizvoda i usluga taj trošak posebno iskazati i naplatiti neposredno od kupca.

Sklapanje ugovora o prodaji proizvoda i usluga na aukciji

Članak 9.

Sudionik se obvezuje da će s onim ponuditeljem koji do isteka roka aukcije ponudi najbolju cijenu sklopiti ugovor o prodaji izloženih proizvoda i usluga, bez daljnjih pregovaranja ili sastavljanja pisanih isprava.

U tom smislu sudionik prihvaća da će ugovor o prodaji proizvoda i usluga biti sklopljen s onim ponuditeljem koji je do isteka roka aukcije ponudio cijenu jednaku ili veću od istaknute početne cijene i ujedno veću od cijene koju su ponudili drugi ponuditelji, bez ikakvih daljnjih očitovanja volje sudionika ili ponuditelja.

Ako do isteka roka aukcije nijedan ponuditelj ne ponudi barem početnu cijenu za pojedini proizvod ili uslugu, ugovor o prodaji neće biti sklopljen.

Ako aukcija nije rezultirala sklapanjem ugovora u pogledu nekog proizvoda i usluge, 24sata neće biti obvezan omogućiti izlaganje tog proizvoda i usluge na daljnjim aukcijama. U pogledu daljnjeg izlaganja tog proizvoda i usluge na aukciji ugovorne strane ovog ugovora će eventualno pregovarati i sklopiti novi ugovor.

Ustupanje potraživanja

Članak 10.

Sudionik ugovorom prenosi na 24sata svoje buduće potraživanje za kupovnu cijenu, koje će nastati sklapanjem ugovora o prodaji proizvoda i/ili usluga putem aukcije.

Za prijenos potraživanja nije potreban pristanak kupca, no sudionik ovime ovlašćuje 24sata da u skladu s pravilima aukcije obavijesti kupca o izvršenom ustupanju.

Ako se pokaže da je uz pravila aukcije potrebna dodatna obavijest sudionika kupcu o tome da je sudionik ustupio svoje potraživanje za kupovnu cijenu 24sata ili da je potrebno da sudionik preda 24sata obveznicu ili drugu ispravu o dugu i o ustupljenom potraživanju, tada će sudionik na poziv 24sata bez odgađanja sastaviti, ovjeriti i predati kupcu obavijest, odnosno 24sata obveznicu ili drugu ispravu.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da sudionik ustupa 24sata svoje potraživanje iz stavka 1. ovog članka, radi ispunjenja novčane obveze sudionika prema 24sata na temelju prodaje oglasnog prostora, gdje 24sata prodaje, a sudionik kupuje oglasni prostor na stranicama 24sata.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ako aukcija ne završi sklapanjem ugovora o prodaji proizvoda i usluga, neće nastati potraživanje te će odredbe ugovora o ustupanju potraživanja i o prodaji oglasnog prostora biti bez učinka.

Prodaja oglasnog prostora

Članak 11.

24sata će sudioniku odobriti objavu oglasa u 24sata u vrijednosti koja odgovara prodanoj vrijednosti maloprodajne cijene proizvoda i usluga s PDV-om,navedenih u obrascu proizvoda i usluga, u prodavaonici Sudionika.

Ako kupovna cijena postignuta na aukciji ne dostigne vrijednost oglasa iz stavka 1. ovog članka, negativna razlika između postignute kupovne cijene i vrijednosti objave oglasa će se smatrati odobrenim popustom za sudionika.

Ako kupovna cijena postignuta na aukciji premaši vrijednost oglasa iz stavka 1. ovog članka, višak postignute kupovne cijene iznad vrijednosti objave oglasa pripast će 24sata.

24sata će sudioniku za uslugu oglašavanja izdati račun koji će glasiti na iznos iz stavka 1. ovoga članka, umanjen za eventualni popust iz stavka 2. ovog članka.

Isključenje drugih popusta i povlastica

Članak 12.

Na ovako utvrđenu cijenu oglašavanja neće se primjenjivati drugi popusti propisani uvjetima oglašavanja, cjenicima, drugim aktima 24sata ili ugovorima koje 24sata ima sa sudionikom ili sudionikovom agencijom za oglašavanje.

Ovako ugovoreno oglašavanje neće se uračunavati u sporazume o godišnjem prometu ili bilo koje druge sporazume sklopljene između 24sata i sudionika i/ ili agencija za oglašavanje koji sporazumi imaju za cilj davanje bilo kakvih povlastica ovisno o količini oglašavanja.

Pravo na oglašavanje

Članak 13.

Pravo na oglašavanje u 24sata sudionik stječe tek kada kupac uplati 24sata ustupljenu mu kupovnu cijenu. O izvršenom plaćanju 24sata će kupcu izdati potvrdu koju će kupac predočiti sudioniku prilikom preuzimanja proizvoda i usluga.

Ako kupac u roku od sedam dana računajući od dana dovršetka aukcije ne podmiri 24sata ustupljenu mu kupovnu cijenu, odredbe ugovora koje se odnose na prodaju oglasnog prostora će biti bez učinka.

Članak 14.

Sudionik je obavezan iskoristiti pravo oglašavanja u vremenu utvrđenom ugovorom. Nakon tog roka sudionik gubi pravo na oglašavanje, međutim, nema pravo na povrat plaćene cijene za pravo oglašavanja.

Sudionik je obvezan iskoristiti pravo oglašavanja neposredno kod 24sata, bez korištenja usluga agencija za oglašavanje.

Način oglašavanja

Članak 15.

Sudionik naručuje objavu oglasa dostavom narudžbenice. Sudionik se obvezuje narudžbenicu i gotove materijale dostaviti u skladu s uputama o uvjetima i rokovima za donošenje gotovih materijala koji će dobiti od 24sata. U slučaju nepoštovanja rokova predaje narudžbenica i gotovih materijala 24sata ne snosi odgovornost za neobjavljivanje oglasa.

U slučaju neobjave oglasa zbog tehničke pogreške ili više sile 24sata je dužan u dogovoru sa sudionikom objaviti oglas u prvom mogućem sljedećem terminu.

Reklamacija objavljenog oglasa uvažava se samo pismeno u roku od dva dana od dana objave oglasa. 24sata se obvezuje dati prijedlog za rješenje reklamacije u roku od pet dana od njezina primitka.

Sudionik može stornirati narudžbu najkasnije 48 sati prije objave oglasa. Storniranje oglasa uvažava se samo ako je predana u pismeno od sudionika te ako je potvrđena od 24sata također pismeno.

Ako se narudžba za objavu oglasa otkaže nakon proteka roka, smatrat će se da je sudionik iskoristio pravo oglašavanja te gubi pravo zahtijevati ponovnu objavu oglasa.

Prodaja dijela izloženih proizvoda i usluga

Članak 16.

Ako na aukciji budu prodani samo neki, a ne svi proizvodi i usluge koji su navedeni u obrascu proizvoda i usluga, sudionik će prenijeti 24sata svoje buduće potraživanje za kupovnu cijenu tih proizvoda i usluga, a 24sata će odobriti objavu oglasa u vrijednosti kupovne cijene prodanih proizvoda. U svemu će se na odgovarajući način primijeniti odredbe ugovora.

Posljedice raskida ugovora o prodaji proizvoda i usluga

Članak 17.

Ako nakon plaćanja kupovne cijene 24sata, na temelju odredbi Zakona o zaštiti potrošača ili iz bilo koje drugog razloga kupac i/ili sudionik raskinu ugovor o prodaji proizvoda i usluga sklopljen na aukciji, odredbe ugovora će ostati na snazi. Kupovna cijena koju je sudionik ustupio, a kupac uplatio 24sata, smatrat će se plaćenom cijenom za oglašavanje te će u skladu s odredbama ugovora sudionik zadržati pravo oglašavati u 24sata.

Doseg odredbi ugovora

Članak 18.

Ugovorne strane su suglasne da 24sata kao organizator aukcije nije komisionar, trgovinski zastupnik, posrednik ni jamac sudionika ni ponuditelja, niti je 24sata kupac ili prodavatelj proizvoda i usluga.

Na aukciji ugovor o prodaji proizvoda i usluga neposredno sklapaju sudionik i kupac te sudionik kao prodavatelj i kupac proizvoda i usluga odgovaraju za ispunjenje preuzetih obveza, uključujući i odgovornost za pravne i materijalne nedostatke prodanih stvari i prava i pruženih usluga.

Sudionik se obvezuje osloboditi 24sata od zahtjeva ponuditelja, kupca ili trećih osoba te se obvezuje naknaditi 24sata svaki iznos koji bi 24sata morao isplatiti ovim osobama u vezi prodaje proizvoda i usluga na aukciji.

Primjena općih uvjeta

Članak 19.

Potpisom ugovora sudionik pristaje na primjenu pravila aukcije i općih uvjeta oglašavanja 24sata.

Ograničenje odgovornosti

Članak 20.

Za slučaj povrede svojih obveza iz ugovora i pravila aukcije (kao što su gubitak ili primitak nečitkih i nerazumljivih ponuda, primitak ponuda izvan roka, kvar programskog sustava aukcije ili druga tehnička greška u prijenosu, mreži, serveru ili softveru i dr.), ugovorne strane suglasno isključuju odgovornost 24sata, osim za namjeru ili krajnju nepažnju.

Odgovornost 24sata po jednom događaju se ograničava na vrijednost do 10% od maloprodajne cijene proizvoda ili usluga u prodavaonici sudionika u vrijeme sklapanja ugovora.

Raskid ugovora

Članak 21.

24sata ima pravo raskinuti ugovor ako sudionik ne izvrši neku obvezu utvrđenu ugovorom i uvjetima oglašavanja.

Ugovor se raskida pismeno, a smatra se raskinutim po isteku roka od 15 dana od dana primitka izjave o raskidu.

Rješavanje sporova

Članak 22.

Stranke su sporazumne sve sporove rješavati mirnim putem, a u slučaju nemogućnosti takvog načina rješenja spora utvrđuje se nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Broj primjeraka

Članak 23.

Ugovor se sastavlja u dva (2) istovjetna primjerka, od kojih svakom potpisniku pripada jedan (1) primjerak.

Zaštita osobnih podataka

Članak 24.

U smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka, osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati. 24sata kao voditelj zbirke osobnih podataka, na temelju članka 9. navedenog Zakona obavještava sudionike - fizičke osobe da je svrha obrade podataka prodaja proizvoda i usluga ponuditeljima putem sustava aukcije, da su korisnici podataka sve fizičke osobe koje kao ponuditelji sudjeluju na aukcijama te da je davanje podataka dobrovoljno.

Uskraćivanje objavljivanja podataka iz obrasca proizvoda i usluga te drugih podataka bitnih za provođenje aukcije ima za posljedicu raskid ugovora.

Sudionik fizička osoba je suglasan da 24sata i osobe koje je angažirao na održavanju sustava aukcije mogu prikupljati i obrađivati osobne i druge podatke koje je u ispunjenju ugovora sudionik pisano ili usmeno priopćio 24sata.

Sudionik fizička osoba pristaje da podaci iz obrasca proizvoda i usluga koji je sastavni dio ugovora budu javno objavljeni na web-stranicama aukcije.

Sudionik pristaje da 24sata može prikupljene podatke povjeriti na obradu drugoj domaćoj ili stranoj fizičkoj osobi.[MB1]

[MB1]Ovo bismo izdvojili i preuredili.

Tema: Šimunov korak

Message