Obavijesti

News

Komentari 10

HUB: Banke će razmotriti poduzimanje daljnjih koraka

HUB: Banke će razmotriti poduzimanje daljnjih koraka
1

VSRH ovime nije u bitnome dao nikakva nova prava korisnicima kredita, niti je odredio svoj stav u pogledu individualnih parnica, navodi u priopćenju Hrvatska udruga banaka

Vrhovni sud donio je presudu kojom je odbio revizije tuženika u predmetu tužitelja Potrošača - Hrvatskog saveza udruga za zaštitu potrošača, protiv osam domaćih banaka radi zaštite kolektivnih interesa i prava potrošača.

Na to je reagirala Hrvatska udruga banaka.

Pokretanje videa ...

Banke će razmotriti poduzimanje daljnjih pravnih koraka koji im stoje na raspolaganju u Hrvatskoj i na europskoj razini. VSRH ovime nije u bitnome dao nikakva nova prava korisnicima kredita, niti je odredio svoj stav u pogledu individualnih parnica. Činjenica jest da su u određenom dijelu korisnici kredita pokrenuli svoje individualne sporove do 13. lipnja ove godine i da se povodom toga pojavljuju različite pravne situacije ovisno o pojedinačnim statusima svakog korisnika kredita.  
VSRH se u ovoj odluci dodatno osvrnuo jedino na pitanje Zakona o potrošačkom kreditiranju tj. pravu na konverziju.
U vezi toga VSRH nije ulazio u individualna prava ovom odlukom već samo načelno u pitanje da je kolektivni spor kao takav dopušten i nakon tog Zakona. Ako gledamo u cjelini rezultat kolektivnog spora moglo bi se zaključiti da je s jedne strane jasno što se postiglo tzv. Zakonom o konverziji u smjeru da je time omogućeno pravo na zamjenu valute. Sva druga pitanja ostala su otvorena u sferi individualnog prava i sudovi će morati ovisno o individualnim uvjetima i pravilima sudske procedure pojedinačno odlučivati. To samo po sebi govori da rezultati neće biti jednoznačni -
navodi HUB.

Stav Erste banke

Erste banka će razmotriti poduzimanje daljnjih pravnih koraka koji joj stoje na raspolaganju, kako u Hrvatskoj, tako i na europskoj razini.

Međutim, Erste banka smatra izuzetno bitnom činjenicu da obrazloženje presude Vrhovnog suda može upućivati na zaključak da kod CHF kredita koji su konvertirani u eurske temeljem zakonskih izmjena iz 2015. godine, ne postoji pravna osnova za ostvarivanje bilo kakvih daljnjih prava u individualnim postupcima. Naime, konverzijom koja je 2015. godine temeljem zakonskih izmjena provedena isključivo na trošak banaka, već je izjednačena pozicija korisnika CHF kredita s onima koji su kredite podizali uz valutnu klauzulu u eurima. Osim toga, kad su u pitanju CHF krediti koji nisu konvertirani, odnosno oni koji su ranije otplaćeni, još uvijek postoji dvojba u tumačenju zastarnih rokova. Naime, pitanje prekida li kolektivna tužba zastaru ili ne još uvijek nije konačno riješeno i o tome postoje različiti stavovi pravnih stručnjaka. To znači da u ovom trenutku, neovisno o ovoj odluci Vrhovnog suda, još uvijek otvoreno pitanje koji broj klijenata po ovoj osnovi ima mogućnost tužiti banku, odnosno koje vremensko razdoblje otplate kredita može biti obuhvaćeno takvom tužbom, navodi banka u priopćenju. 

I RBA najavljuje pravne lijekove protiv odluke Vrhovnog suda u "slučaju CHF kredita"

Raiffeisenbank Austria (RBA) u utorak je najavila da će poduzeti sve pravne lijekove protiv odluke Vrhovnog suda u "slučaju franak", koju će osporavati putem ustavne tužbe te na razini institucija Europske unije, a iz obrazloženja presude tumači kako se ona ne odnosi na kredite u švicarskim francima (CHF) koji su konvertirani u eurske. 

"S obzirom na presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Raiffeisenbank Austria će, nakon što prouči odluku, a posebno obrazloženje, poduzeti sve pravne lijekove protiv te odluke. Odluku Vrhovnog suda ćemo svakako osporavati putem ustavne tužbe. Dodatno, RBA će razmotriti te iskoristiti sve pravne lijekove koji su joj na raspolaganju, kako bi ovu odluku osporila i na razini institucija Europske unije", najavljuju iz te banke u komentaru odluke Vrhovnog suda.

Također, nastavljaju iz RBA, u ovom je trenutku važno naglasiti kako je činjenica da presuda Vrhovnog suda u svom obrazloženju potvrđuje da se presuda ne odnosi na konvertirane kredite, odnosno CHF kredite koji su bili konvertirani u eurske. Ukratko, to znači da se ovom presudom potvrđuje kako za te kredite ne postoji pravna osnova za podizanje tužbe, jer se njihov položaj konverzijom, isključivo na trošak banaka, izjednačio s korisnicima koji su kredite podizali uz valutnu klauzulu u eurima, ističu iz RBA. 

Osvrćući se na CHF kredite koji nisu konvertirani, odnosno kredite koji su otplaćeni, iz RBA navode da Ustavni sud još nije donio konačnu odluku kada nastupa zastara, što će tek dati odgovor na pitanje ima li određeni broj klijenata uopće mogućnost tužiti banke. 

"Iako RBA nema namjeru pristajati na nagodbe, bez obzira na presudu Vrhovnog suda, Banka će svakako postupiti sukladno zakonima i propisima Republike Hrvatske, te u svakom pojedinačnom procesu utvrđivati postupanje klijenta i Banke, kao što će i svakoj pojedinoj tužbi, odnosno parnici pristupati individualno, savjesno i pošteno", zaključuje se u reakciji RBA. 

 

Pokretanje videa ...