Na portal se također možeš prijaviti i
putem svog Facebook ili Google računa.
ili Prijava Prijavi se
Najnovije vijesti iz Hrvatske i Svijeta na 24sata
0 komentara

Važno: Ovo su rokovi koje potrošači moraju znati

Koji rokovi vrijede prema novom Zakonu o zaštiti prava potrošača? Donosimo vam pregled najvažnih rokova i objašnjenja koja su vaša potrošačka prava

Ministarstvo gospodarstva
Foto: Ministarstvo gospodarstva
0 komentara

Odmah 

Trgovac je dužan odmah, bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak pisanog prigovora potrošača (potrošač prigovor može podnijeti u poslovnim prostorijama trgovca, putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte). 

U razumnom roku 

U razumnom roku nakon sklapanja ugovora na daljinu, a najkasnije u trenutku isporuke robe ili početka izvršavanja usluge,trgovac je dužan dostaviti potrošaču potvrdu o sklopljenom ugovoru na trajnom mediju. U razumnom roku prije sklapanja ugovora o prodaji financijskih usluga potrošač mora biti obaviješten o trgovcu, financijskoj usluzi koja je predmet ugovora, pojedinostima ugovora te načinu rješavanja sporova. U razumnom roku prije sklapanja ugovora ili predugovora trgovac će dostaviti potrošaču ugovorne odredbe i uvjete te prethodnu obavijest koja sadrži sve propisane podatke, u pisanom obliku ili na drugom, potrošaču dostupnom, trajnom mediju. 

U roku 7 dana 

Ako je rok isporuke proizvoda ili pružanja usluge dulji od 30 dana ili trgovac ne može isporučiti proizvod (kada je za kupnju proizvoda ili pružanje usluge trgovac zahtijevao ili je kupnju izričito uvjetovao djelomičnim ili ukupnim jednokratnim ili obročnim predujmom), trgovac je dužan potrošaču prigodom isporuke proizvoda ili pružene usluge obračunati i isplatiti kamate po kamatnoj stopi poslovne banke trgovca za oročene štedne uloge na tri mjeseca za cijelo razdoblje, računajući od dana primljenog predujma do dana isporuke proizvoda ili pružanja usluge i to što je moguće prije, a najkasnije u roku od sedam dana od dana kada je nastupilo zakašnjenje. 

U roku 14 dana 

Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana. Prije isteka toga roka potrošač je dužan obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. 

Raskine li potrošač pravodobno ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, trgovac mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci potrošača da raskida ugovor vratiti potrošaču sve što je ovaj platio na temelju ugovora. 

Raskine li potrošač ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu (osim ako je trgovac ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme), potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor. Potrošač može u roku od 14 dana, ne navodeći razlog, pisanim putem, na papiru ili drugom trajnom mediju, jednostrano raskinuti ugovore o pravu na vremenski ograničenu uporabu (timeshare), ugovor o dugotrajnom turističkom proizvodu, ugovor o ponovnoj prodaji te ugovor o zamjeni. Rok započinje teći od dana sklapanja ugovora ili predugovora ili od dana kad je potrošač primio primjerak ugovora ili predugovora. 

Ako je trgovac ispunio i predao potrošaču u pisanom obliku, na papiru ili drugom trajnom mediju, standardni obrazac za jednostrani raskid ugovora u roku od jedne godine od dana sklapanja ugovora ili predugovora ili od dana kad je potrošač primio primjerak ugovora ili predugovora, rok od 14 dana za jednostrani raskid ugovora počinje teći od dana kada potrošač zaprimi taj obrazac. Ako trgovac nije dostavio potrošaču prethodnu obavijest, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana nakon isteka tri mjeseca od dana sklapanja ugovora ili predugovora. Potrošač može raskinuti ugovor o dugotrajnom turističkom proizvodu bez plaćanja bilo kakve naknade ili kazne od drugog obroka nadalje i to upućivanjem obavijesti trgovcu u roku od 14 dana od dana primitka zahtjeva za plaćanje pojedinog obroka. 

U roku 15 dana 

Trgovac je dužan u pisanom obliku odgovoriti na prigovore potrošača u roku od 15 dana od dana zaprimljenog pisanog prigovora potrošača. 

U roku 30 dana 

Povjerenstvo za reklamacije potrošača – korisnika javnih usluga mora pisano odgovoriti potrošaču na zaprimljene reklamacije u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije. Osim ako je drukčije ugovoreno, trgovac je dužan ispuniti ugovor o kupoprodaji bez odgađanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora. Ako trgovac ne može ispuniti ugovor u tom roku, dužan je o tome bez odgode pisanim putem obavijestiti potrošača, a potrošač može trgovcu ostaviti naknadni rok za ispunjenje ugovora ili pisanim putem izjaviti da raskida ugovor (to se ne odnosi na ugovore o isporuci vode, plina ili električne energije, na ugovore o isporuci toplinske energije, niti na ugovore koji imaju za predmet digitalni sadržaj). 

Ugovor o financijskim uslugama sklopljen sredstvom daljinske komunikacije potrošač može, ne navodeći za to razloge, raskinuti u roku od 30 dana ako je riječ o ugovoru o životnom osiguranju i dobrovoljnom mirovinskom osiguranju. (Napominjemo da u određenim uvjetima potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora o prodaji financijskih usluga sklopljenog na daljinu, a ti su uvjeti propisani u članku 87. stavku 4. Zakona o zaštiti potrošača). Raskine li potrošač ugovor o financijskim uslugama sklopljen sredstvom daljinske komunikacije, trgovac je dužan bez odgađanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana kad je trgovac ili od njega određena osoba obaviještena o raskidu ugovora, vratiti potrošaču sve što je na temelju tog ugovora od njega primio, umanjeno za iznos koji je trgovac ovlašten naplatiti od potrošača. 

Potrošač je dužan bez odgađanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana odašiljanja obavijesti trgovcu o raskidu, vratiti trgovcu ono što je od njega primio na temelju tog ugovora. U roku od 30 dana od dana kada je trgovac primio obavijest potrošača o jednostranom raskidu ugovora o pravu na vremenski ograničenu uporabu (timeshare), ugovora o dugotrajnom turističkom proizvodu, ugovora o ponovnoj prodaji i ugovor o zamjeni, trgovac ili treća osoba s kojom je potrošač sklopio takav povezani ugovor, dužna je potrošaču vratiti sve što je na temelju povezanog ugovora primila od njega. 

U roku 2 godine 

Trgovac snosi odgovornost za ispravnost prodanog proizvoda u roku od dvije godine. Trgovac ne odgovara za materijalne nedostatke na proizvodu koji se pojave nakon 2 godine od dana kupnje. Više o rokovima saznajte u Zakonu o zaštiti potrošača, „Narodne novine“, broj 41/2014.

Više informacija na potrosac.mingo.hr

Možda vas zanima i ovo:
Naši partneri pišu
Message